EQ คำคุ้นหูที่เราได้ยินกันอยู่เรื่อยๆ คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ ว่าคนเราทุกคนนั้นสามารถ พัฒนาEQ ได้ และ EQ เป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขให้กับชีวิต เพราะ EQ นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นเรื่องการจัดการบริหารอารมณ์และความรู้สึกของตนเองอีกด้วย วันนี้เรามารู้จักกับ EQ พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูกกันค่ะ

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

EQ คืออะไร

Emotional Quotient เรียกย่อๆ ว่า EQ แปลเป็นไทยอย่างที่เราคุ้นหูกันดีก็ “ความฉลาดทางอารมณ์” เป็นความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองและคนรอบๆ ตัว รวมถึงความสามารถในการจัดการอารมณ์ต่างๆ ของตัวเอง แน่นอนว่าเมื่อเราสามารถบริหารอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็น เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

องค์ประกอบของ EQ

  • Self Awareness ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ของตัวเอง มีความเชื่อมั่นสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ตามวัย
  • Managing Emotion ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่างๆ ทั้งความโกรธ ความกลัว ความกังวลของตัวเองได้ รวมถึงสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
  • Motivating Oneself มีพลังขับเคลื่อนในตัวเอง มีความคิดเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถยอมรับความผิดพลาดได้ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวในเรื่องการตั้งเป้าหมายต่อเนื่องไปถึงความสำเร็จในอนาคต
  • Empathy มีความเห็นอกเห็นใจ สามารถสังเกตและรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ของคนรอบตัวได้ รวมถึงตอบสนองความรู้สึกต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • Social Skill ทักษะทางสังคม สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นได้ รู้จักวิธีการประนีประนอม มีน้ำใจช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

เด็ก EQ ดี…เป็นยังไง

อ้างอิงจาก Daniel Goleman สามารถจำแนกความฉลาดทางอารมณ์ ออกเป็น 2 ทักษะใหญ่ๆ ได้ดังนี้

  • ทักษะการจัดการตนเอง (Self-Management Skills) คือการรู้จักตนเองดีในมิติต่างๆ ทั้งจุดเด่น จุดด้อย มีความรอบคอบในการตัดสินใจ สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ มีคุณธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รวมไปถึงมีความคิดเชิงบวกเสมอ
  • ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relationship Skills) มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะการเข้าสังคม รู้จักระมัดระรังคำพูด รู้กาลเทศะ มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ ชักจูงผู้อื่น รวมไปถึงมีความน่าเชื่อถึอและน่าไว้วางใจ

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

4 เคล็ดลับ พัฒนาEQ ให้กับลูก

อย่างที่เรารู้กันว่า EQ สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนให้เด็กรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เพื่อที่จะสามารถจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นได้

โดยเรามีวิธีพัฒนาEQ ให้กับลูกมาแนะนำ ทั้งหมด 4 วิธีดังนี้

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

เป็นตัวอย่างที่ดี

พ่อแม่นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการช่วยให้ลูกรู้จักอารมณ์ ลูกจะเรียนรู้จากสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่

ในเบื้องต้นอาจเริ่มต้นด้วยการแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆ แล้วอธิบายกับลูกว่า ที่ทำไปนั้นหมายความว่าอย่างไร รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ อย่าลืมว่า ลูกใกล้ชิดและจับตามองเราตลอด ถ้าหากเราทำอะไรลูกก็จะเลียนแบบพฤติกรรมเช่นนั้นของเรา ดังนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดีจึงเป็นเรื่องต้องให้ความสำคัญ

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

ให้เวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ใช้เวลาสร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกับลูก คอยให้ความอบอุ่น ให้กำลังใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่ๆ ที่ลูกเพิ่งจะเริ่มทำเป็นครั้งแรก ความใกล้ชิดเหล่านี้จะนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลถึงความมั่นคงทางอารมณ์ และความกล้าที่จะริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ในเวลาต่อไป

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

สอนให้รู้ทันอารมณ์

การรู้ทันอารมณ์ของตนเองจะนำมาสู่การจัดการและแสดงความรู้สึกเหล่านั้นอย่างเหมาะสม การเรียนรู้ที่ดีคือการให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยให้เขาได้สัมผัสกับอารมณ์ด้านลบของตนเอง และค่อยๆ สอนวิธีการจัดการที่ถูกต้องต่อไป

รู้จักกับ EQ ส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิต พร้อมเคล็ดลับพัฒนาEQ ให้กับลูก

สนใจในสิ่งที่ลูกทำ ใส่ใจกับอารมณ์ที่แสดงออกมา

อย่าละเลยที่จะแสดงความรู้สึกตอบสนองกับอารมณ์ต่างๆ ของลูก ใช้คำพูดที่แสดงความรู้สึกเห็นใจเข้าใจในปัญหาของลูกอยู่เสมอ รับฟังกันและกันด้วยความเข้าใจ ไม่ตอกย้ำสิ่งที่ผิดพลาด ยอมรับความเป็นตัวตนของลูก และรักในสิ่งที่ลูกเป็น

อ้างอิงข้อมูล : taamkru.com/th/อีคิว/