ปัจจุบันนักเรียนมีทางเลือกมากมายในการเรียน โดยเฉพาะกับนักเรียนนานาชาติ แต่ละโรงเรียนนั้นก็จะใช้ หลักสูตรระดับโลก ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และโอกาสที่มากขึ้นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เรามาทำความรู้จักกับ 3 หลักสูตรระดับโลกกัน ว่าแต่ละหลักสูตรมีความน่าสนใจและมีจุดเด่นอะไรที่แตกต่างกันบ้าง ไปดูกันเลย

IB Programme

หลักสูตร IB Programme ย่อมาจาก International Baccalaureate เป็น หลักสูตรระดับโลก ที่ใช้อย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับกว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

การมีอยู่ของหลักสูตร IB Programme ก็เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการเปลี่ยนสถาบันการศึกษา สามารถย้ายหรือเปลี่ยนโรงเรียนได้บ่อยครั้ง แลยังสามารถนำเอาคะแนนไปยื่นสำหรับสอบหรือสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศได้นั่นเอง

IB Programme จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 • หลักสูตรการศึกษาระดับต้น IB Primary Years Programme (PYP – Grade 1 to 5) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง IB Middle Years Programme (MYP – Grade 6 to 10) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ IB Diploma Programme (IBDP- Grade 11 to 12) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี

สำหรับหลักสูตร IB Diploma Programme ที่เป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับระดับ A Level เป็นหลักสูตรอยู่ระหว่างชั้น High School กับ College/University ที่นักเรียนต้องเรียนเพื่อเอาคะแนนสอบไปใช้ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

โดยรายวิชาในหลักสูตร IB Diploma Programme จะมีกลุ่มวิชาทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่

 • English Literature
 • Second Language
 • Individuals and Societies
 • Experimental Sciences
 • Mathematics and Computer Science
 • Arts and Electives

อีกทั้งยังมี 3 รายวิชาพิเศษ ที่นักเรียนจะต้องผ่านการศึกษา นั่นก็คือ Theory of Knowledge (ToK), Extended Essay (EE) และ Creativity, Action, Service (CAS)

IGCSE

หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational หรือที่เราคุ้นตากันกับตัวย่อ IGCSE เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 14 – 16 ปี วุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาในหลักสูตรนี้กว่า 300,000 คน/ปี จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆ ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ IGCSE เป็นการสอนในรูปแบบบูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง

สำหรับการสอบ นักเรียนสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาได้ทั้งแบบ Core (พื้นฐาน) และแบบ Extended (ขั้นสูง) โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, E หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G

การสอบ IGCSE จะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสอบได้ ผ่านการสมัครสอบกับ British CouncilThailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตร IGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชา ประกอบไปด้วย

 • กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

และยังสามารถแบ่งกลุ่มวิชาได้ตามรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาต่างๆ
 • มนุษย์ศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • สังคมศาสตร์
 • ศิลปะ
 • การศึกษาทั่วไป

CAMBRIDGE

Cambridge เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก สำหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 16 ปี และยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้จ้างงานชั้นนำทั่วโลก ถือว่าเป็นใบเบิกทางสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จ หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามากว่า 25 ปีและได้รับการทดลอง ทดสอบและไว้ใจจากโรงเรียนทั่วโลก

หลักสูตร Cambridge นำเสนอวิธีต่างๆ มากมายให้นักเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก โดยจะเริ่มด้วยวิชาหลัก จากนั้นการเพิ่มจำนวนวิชาและการข้ามหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวิชาที่หลากหลาย และการนำวิชาเหล่านั้นมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

Cambridge มีวิชาให้เลือกกว่า 70 วิชา รวมถึงวิชาภาษา 30 ภาษา โรงเรียนสามารถผสมผสานวิชาเหล่านี้แบบใดก็ได้ Cambridge IGCSE พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในเรื่องต่อไปนี้

 • เนื้อหาวิชา
 • การประยุกต์ความรู้และความเข้าใจกับสถานการณ์ใหม่ๆ และไม่คุ้นเคย
 • การสอบถามอย่างชาญฉลาด
 • ความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การทำงานและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • การมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์
 • การรับรู้เชิงวัฒนธรรม