ชัดเจนแล้ว ไม่มีปิดเทอม 63 การเล่าเรียนของเด็กๆ หนึ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากวิกฤต Covid-19 ทำให้โรงเรียนต่างๆ ต้องเลื่อนวันเปิดเทอมของนักเรียนออกไป แน่นอนว่าย่อมกระทบถึง วันปิดเทอม ประจำปี 2563 ด้วยเช่นกัน

ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปกำหนดวันเปิดเทอมและ วันปิดเทอม ออกมาแล้วจนถึงถึงเทอม 1 ปี 2564 โดยในวันที่ 10 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมติคณะรัฐมนตรี ในการเลื่อนการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

get-to-know-montessori-curriculum

เนื่องจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นจึงเปิดเรียนต่อภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ดังนั้นจึงไม่มี วันปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม

แต่หากทางโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน

สำหรับเรื่องการรับนักเรียนยังคงเน้นย้ำไปที่ ม.1 และ ม.4 จะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนด้วยวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีและออนไลน์ หรือทางวิธีการที่เหมาะสม โดยจะเปิดรับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 แต่การจัดสอบจะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะใช้วิธีใดในการจัดสอบ โดยได้จัดทำรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลไว้รองรับ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ชั้นอนุบาล-ม.3 เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และรูปแบบที่ 2 ชั้นม.4-ม.6 ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์

อ้างอิงข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.