วิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งแขนงของวิชาการที่ผู้ปกครองและเด็กต่างให้ความสนใจ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถนำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมได้หลากหลายในอนาคต ทำให้หลายๆ โรงเรียนมีห้องเรียนสำหรับผลักดันเด็กๆ ที่มีศักยภาพเฉพาะทางนี้ หรือบางแห่งก็จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัว

เรามาดูกันว่ามีโรงเรียนไหนบ้างที่จัดหลักสูตรและชั้นเรียนสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ เผื่อคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ สนใจเข้าเรียนกันในอนาคต

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

“กำเนิดวิทย์” มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เน้นการสอนที่พัฒนาศักยภาพรายบุคคล ทำให้มีจำนวนนักเรียนไม่มากต่อหนึ่งห้องเรียน

มีหลักสูตรที่เทียบเคียงกับหลักสูตรของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หลักสูตรระดับสูงของสหรัฐอเมริกา (Advanced Placement หรือ AP) และหลักสูตรระดับ A Level ของอังกฤษ

กำเนิดวิทย์ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีทักษะเป็นนักคิด นักวิจัย ก่อนจบการศึกษานักเรียนจะต้องมีผลงานวิจัยออกมาอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยที่ทางโรงเรียนจะให้การสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์และความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ภายนอกโรงเรียนอย่างเต็มที่

ที่สำคัญการเรียนการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 ปีการศึกษา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีการออกแบบพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะสำหรับนักเรียนทุกๆ 3 ปี นอกจากวิชาการที่โดดเด่นแล้ว ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนที่รอบด้านทั้งศาสนา จริยธรรม รวมถึงพลศึกษาด้วย

ปัจจุบันหลักสูตรของทางโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับเนื้อหาของทาง สอวน. เสริมวิชาทักษะการใช้ชีวิต และวิชาภาษาที่ 3 ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เพื่อสร้างความเป็นสากลยกระดับความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับโลก

ระบบการคัดเลือกนักเรียนของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้น และสอบเข้ายากมากๆ แห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีอัตราการรับเข้าประมาณ 1.5% (240 คนจากนักเรียนที่สมัครแต่ละปีประมาณ 20,000 คน)

ซึ่งนักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนจะต้องพักประจำภายในหอพักของทางโรงเรียน และจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมให้เด็กคิดเป็น และกล้าลงมือทำ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เด็กแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่

ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 12 โรงเรียน กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนใช้เป็นหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นนักเรียนทุกคนจะต้องมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.

ถึงจะไม่ใช่ทั้งโรงเรียน แต่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ก็กระจายไปตามโรงเรียนต่างๆ สำหรับนักเรียนที่มีทักษะความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับโรงเรียนที่มีเครื่อข่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีเครือข่ายการดำเนินงาน 9 เครือข่าย ดังนี้

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
 • โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

และมีโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย โดยใช้หลักสูตรตามแนวทาง สสวท. ในสังกัด สพฐ. ทั้งหมดกว่า 195 โรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.

โครงการ วมว.

มีชื่อเต็มว่า “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” โครงการนี้จัดตั้งขั้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรการสอนของโครงการนี้ พัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย มีสาระวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรของ สพฐ. โดดเด่นด้วยรูปแบบเฉพาะของการสอนด้านวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมด้วยรายวิชาบูรณาการที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน

ปัจจุบันโครงการ วมว. ได้กระจายไปทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
 • โรงเรียน มอ
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม : โครงการ วมว.