คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ “ เลื่อนวันเปิดเทอม ” ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จากเดิมเปิดเทอมวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ยังมีประกาศเพิ่มเติมว่า จะไม่มีปิดเทอมช่วงตุลาคม 63 และเมษายน 2564 เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือนแล้ว ดังนั้น โดยจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา

อีกทั้งให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าเรียนเพื่อเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน ครู ผู้สอน

สำหรับการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 จะเริ่มดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. โดยใช้วิธีการจัดสอบออนไลน์และหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง จะแบ่งการสอบเป็นกลุ่มเล็กๆ แทน