ในเดือนสิงหาคมปีการศึกษา 2564-2565 นี้ โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น Panyaden International School จะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ IB (International Baccalaureate) Diploma Programme หรือIBDP โดยมอบลดค่าเล่าเรียน 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียนรุ่นแรกที่ทะเบียนก่อน 30 มิถุนายน 2563 นี้

Panyaden International School โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น เป็นโรงเรียนนานาชาติขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตั้งแต่ระดับชั้น Nursery จนถึง Year 13 โดยเปิดสอนหลักสูตร IB Diploma Programme (IBDP) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และในประเทศไทยใน 2 ปีสุดท้าย (Year 12-13) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

Panyaden International School ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 นับเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการศึกษาเชิงคุณค่าเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน “Genuine Values-based Education for a Sustainable Planet” โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีคุณธรรม และจริยธรรม เติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในอนาคต ดำเนินการสอนตามหลักสูตร UK Curriculum ตั้งแต่ Nursery – Year 11 และใช้หลักสูตร IB Diploma Programme (IBDP) สำหรับชั้น Year 12-13

หลักสูตร International Baccalaureate Programme หรือ IB เป็นระบบการศึกษาเก่าแก่ที่ใช้แพร่หลายมากกว่า 125 ประเทศทั่วโลกโดยมุ่งสร้างพลเมืองโลกที่มีความกระตือรือร้น มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น ใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต นักเรียนจะได้ฝึกความคิดเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนบริหารเวลาในการค้นคว้า และวิจัยด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริง

ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เปิด IB Diploma Programme ทั้งหมด 19 โรงเรียน และมีโรงเรียนนานาชาติเพียง 2 แห่งในภาคเหนือเท่านั้นที่เปิดสอนหลักสูตรนี้

IB Diploma scholarship by panyaden international school

นักเรียนระดับชั้น Year 9 และ Year 10 ที่สมัครเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme หรือ IBDP) ที่โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นในปีการศึกษา 2564-65 จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษ!