ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) หรือ ทุนคิง เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการใช้ทุน โดยจะมีทุนทั้งหมด 9 ทุน จำนวน 3 หน่วย

นักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงนั้น หลังจากจบจากการศึกษา ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อชดใช้ทุน มีเพียงข้อกำหนดให้ผู้รับทุนเดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยตามระยะเวลาที่ไปศึกษาเท่านั้น แต่หากได้รับทุนแล้วไม่กลับมาทำงานในประเทศไทย ก็จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไปนั่นเอง

ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษาที่ให้นักเรียนได้เรียนเมืองนอกฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัด

การที่จะได้รับ ทุนเล่าเรียนหลวง นี้ จะต้องสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุน ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับสมัคร และพิจารณาคุณลักษณะของผู้รับทุน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และการสอบแข่งขันไว้ ซึ่งเราจะลองมาดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อให้ทราบแนวทางในการเตรียมตัวกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ทุนเล่าเรียนหลวง

  • อายุไม่เกิน 20 ปี
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตอนม.ปลาย
  • มีความประพฤติดี ไม่มีสัญญาผูกมัดใช้ทุนใดๆ

สำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ ทุนเล่าเรียนหลวง นั้นจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน โดยจะมประเมินความเหมาะสมของนักเรียน ในด้านต่างๆ ผ่านวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers)

ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษาที่ให้นักเรียนได้เรียนเมืองนอกฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัด

ทุนรัฐบาลอื่นๆ ที่กำลังเปิดรับสมัคร

  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

สามารถติดตามรายละเอียของทุนเล่าเรียนหลวงเพิ่มเติมได้ที่ : King’s Scholarship