ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายสำหรับเด็ก วัยอนุบาล ซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นก็มีความโดดเด่น มีการเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป บางหลักสูตรก็เพิ่งมีมาได้ไม่นาน บางหลักสูตรได้รับแนวคิดจากต่างประเทศ และอีกหลากหลักสูตรคุณพ่อคุณอาจจะไม่คุ้นหูหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย เรามาทำความรู้จักกับหลักสูตรการเรียนของ วัยอนุบาล ให้มากขึ้น มาลองดูกันค่ะว่าแต่ละหลักสูตรนั้นสอนอะไรให้กับเด็กๆ บ้าง

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

อนุบาลแนววิชาการ

หลักสูตรวิชาการดั่งเดิมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เน้นพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อให้เด็กๆ ที่ผ่านหลักสูตรนี้สามารถสอบเข้าในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้

มีการสอนให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการคัดลายมือ บวกลบเลขเบื้องต้น

โรงเรียนอนุบาลที่สอนแนววิชาการ : โรงเรียนอนุบาลแสงโสม, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนอำนวยศิลป์, โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

สองภาษา (Bilingual)

โรงเรียนสองภาษา สามารถเรียกได้ทั้ง Bilingual และ English Program เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาไทยและภาษาที่สองเป็นสื่อกลาง เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

โดยคำนึงถึงพื้นฐานในการใช้ภาษาของผู้เรียนเป็นหลัก มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรมในแบบสากล

โรงเรียนสองภาษายังสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท คือ

  • English Program (EP) เป็นการจัดการสอนภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • Mini English Program (MEP) เป็นการจัดการสอนภาษาอังกฤษไม่เกิน 50% ของชั่วโมงการสอนตลอดสัปดาห์

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรสองภาษา : โรงเรียนศรีวิกรม์, อนุบาลกุ๊กไก่, พระหฤทัยคอนแวนต์, สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่, โสมาภานุสสรณ์, โรงเรียนฉัตรวิทยา, โรงเรียนดรุณพัฒน์, อนุบาลแสงโสม, อนุบาลทานตะวัน

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

นานาชาติ (International)

เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศในการเรียนการสอน และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการสอนให้กับนักเรียน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งก็สามารถแบ่งออกมาได้อีกหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น

  • โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

อิงการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ทั้งแบบตามตำราและเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการเล่น มีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยการวางหนังสือไว้รอบๆ บริเวณโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติระบบอังกฤษ : Harrow International School, Bangkok Patana School, Bromsgrove International School, Shrewsbury International School

  • โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน

ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา หลายโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรนี้จะมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กๆ จะเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Activity) แล้วจึงเข้าสู่เนื้อหาทางวิชาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปอีกที

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติระบบอเมริกัน : Ruamrudee International School, โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ หรือ ISB, The American School of Bangkok (ASB)

  • โรงเรียนนานาชาติระบบสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย

โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิงตามแต่ละประเทศข้างต้น มีการสอนเสริมในแต่ละภาษาเพิ่มเติมเข้าไปให้เด็กๆ ได้เลือกเรียนอย่างอิสระ ช่วงเปลี่ยนผ่านของนักเรียนระดับอนุบาลไปสู่ระดับประถมจะนำนักเรียนที่อายุมากกว่าเข้ามาอยู่ในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าหากันได้

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติระบบสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย : Swiss School Bangkok, คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่

  • โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์

การเรียนการสอนแบบ 3 ภาษา คือความโดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ ที่จะมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนเป็น อังกฤษ – ไทย – จีน และเน้นด้านวิชาการเข้มข้นกว่าระบบนานาชาติแบบตะวันตก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ : โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ (Anglo Singapore International School), Singapore International School of Bangkok (SISB)

  • โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

หลักสูตรการศึกษา 3 ระดับ เกิดจากการนำระบบการศึกษาแต่ละแบบทั่วโลกมาผสมผสานกัน โดยระบบ International Baccalaureate หรือ IB จะเน้นไปที่พหุวัฒนธรรม และความเป็นสากล ทำให้เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร International Baccalaureate (IB) : Magic Years International School (MYIS), New International School of Thailand (NIST)

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

มอนเตสเซอรี (Montessori)

การเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจของตนเอง โดยคุณครูจะคอยสนับสนุน แนะนำ และสังเกตความสนใจของเด็ก

โดยเปิดโอกาสให้เด็กทำงานในสถานการณ์และอุปกรณ์จริง ทำให้เด็กรู้จักรับผิดชอบ ฝึกฝนทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้เองและเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจอย่างอิสระ มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าตัวเอง

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรมอนเตสเซอรี (Montessori) : โรงเรียนอนุบาลวรพิม, โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน, โรงเรียนยุวมิตร กรุงเทพฯ, โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

แบบโครงการ (The Project Approach)

หลักสูตรที่เน้นการสำรวจสืบค้น หาคำตอบในเชิงลึก ควบคู่ไปกับการอภิปราย ออกไปสึกษาข้อมูลนอกสถานที่ นำเสนอหน้าชั้นเรียน ปิดท้ายด้วยการจัดแสดงผลงานอย่างง่ายๆ ทำให้เด็กๆ รู้จักการเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปต่อยอดเมื่อไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น

การเรียนการสอนแบบนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและคุณครู ทำให้กล้าคิด กล้าถาม และกล้าแสดงออก

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรแบบโครงการ (The Project Approach) : โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์, โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่, โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ, โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist)

หลักสูตรที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน เน้นการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย (Physical), จิตใจ (Mental), จิตวิญญาณ (Spiritual) และความรู้ (Academic)

โดยทางด้านจิตใจ หลักสูตรนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ได้นำเอา “โยคะ” เข้าผสมผสาน โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่ว่า ร่างกายที่อยู่ภาวะคลื่นความถี่ของสมองต่ำ ทำให้เกิดความสงบทางจิตใจ เพื่อการเรียนรู้ที่ดี ส่งผลให้เกิดสมาธิ

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist) : โรงเรียนอมาตยกุล, โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ

เด็ก วัยอนุบาล กับหลากหลายหลักสูตรการเรียน

วอลดอร์ฟ (Waldorf)

หลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ และการรักษาจิตวิญญาณของเด็ก แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ส่วน ความคิด ความรู้สึก และการกระทำ โดยจะเน้นการเรียนในส่วนของกิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเล่น

มีการจัดสภาพแวดล้อมให้อิงกับธรรมชาติ ใช้ของเล่นไม้ วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรวอลดอร์ฟ (Waldorf) : โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก, โรงเรียนไตรพัฒน์, โรงเรียนปัญโญทัย, ศูนย์การเรียนศิริ์รัถยา

เรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)

จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อโลก เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบๆ ตัว ทั้งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและกับเด็กวัยเดียวกัน การเรียนการสอนจึงเป็นการเน้นการให้ความร่วมมือ ทำงานกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทุกๆ คน มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) : โรงเรียน ณ ดรุณ, โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์,

พหุปัญญา (Multi Intelligence)

เกิดขึ้นจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ที่เชื่อว่า ความฉลาดนั้นมีหลายด้านไม่ได้มีเพียงแค่คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยแบ่งออกด้ทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ ภาษา, ตรรกะและคณิตศาสตร์, มิติสัมพันธ์, ร่างกายและการเคลื่อนไหว, ดนตรี, มนุษยสัมพันธ์, รู้ตนเอง, ธรรมชาติ

โดยกิจกรรมที่ทำจะเน้นเรื่องของการเคารพในจุดแข็งของแต่ละคน เพราะทุกคนนั้นมีความฉลาดที่แตกต่างกันไป

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรพหุปัญญา (Multiple Intelligences) : โรงเรียนจารุวรรณ, โรงเรียนอนุบาลจุติพร, โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต, โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช, โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach)

ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กๆ สามารถเรียนภาษาด้วยตัวเองจากสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เน้นทักษะการสื่อสารมากกว่าการท่องจำคำศัพท์เป็นคำๆ ทำให้เด็กมีจิตนาการและพัฒนาการที่สมวัย มีความคุ้ยเคยกับตัวหนังสือ นำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ในอนาคต

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) : โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต, โรงเรียนอนุบาลปาลินา

ไฮสโคป (High Scope)

เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ โดยจะทำการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างอิสระ ทำให้เกิดกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์ตรง ก่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งคุณครูจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและคอยสนับสนุนในสิ่งที่เด็กๆ ทำ

โรงเรียนอนุบาลที่สอนหลักสูตรไฮสโคป (High Scope) : โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย

วิถีพุทธ

หลักสูตรที่นำเอาหลักธรรมคำสอนตามพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกับการเรียนการสอน เน้นการศึกษาความจริงเป็นตัวตั้ง เรียนเรื่องข้างนอกเพื่อพัฒนาจิตใจข้าวในตัวเอง

นำเอาหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา เข้าครอบคลุมการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน สู่การพัฒนาที่สมบูรณ์

โรงเรียนอนุบาลที่สอนแนววิถีพุทธ : โรงเรียนทอสี, โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนสยามสามไตร

ข้อมูลจาก