จากข่าวที่ออกมาว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการผลักดันให้โรงเรียนอนุบาลหันมาใช้แนวคิด “ไฮสโคป (High Scope)” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการนำร่องไปแล้วถึง 19 แห่ง

แล้วแนวคิดไฮสโคปที่เค้าพูดถึงกันนั้นคืออะไร ต้องมีสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง แล้วเด็กๆ ที่ได้เรียนภายใต้แนวคิดนี้จะรับอะไรดีๆ กลับมา เรามาทำความรู้จักกับไฮสโคปให้มากขึ้นกันค่ะ

ไฮสโคป (High Scope)

แนวการสอนที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นการลงมือทำผ่านการเล่นกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีสื่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเป็นตัวช่วย ตัวเด็กเองจะเป็นผู้เลือกกิจกรรมการเล่นต่างๆ ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

สอดคล้องไปกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Theory) ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งตัวเด็กนั้นสามารถสร้างความรู้ได้เอง โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ผ่านการกระทำของตน และการประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน

หลักการสอนแบบไฮสโคป (High Scope)

เน้นหลักการปฏิบัติ 3 ประการ

การวางแผน (Plan)

เป็นการกำหนดแนวทางกิจกรรมโดยยึดตามความสนใจร่วมกันของครูและเด็กทุกๆ คน ซึ่งเป็นกระะบวนการที่ให้ความสำคัญกับเด็กในการการเลือกและตัดสินใจ

การลงมือทำ (Do)

ลงมือทำตามแผนที่ได้วางไว้ เด็กๆ จะได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจและทำงานด้วยตัวเอง โดยมีความร่วมมือจากเพื่อนๆ อย่างอิสระ ภายในเวลาที่ได้กำหนดไว้และมีคุณครูคอยให้คำแนะนำในจังหวะที่เหมาะสม ทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการทางการพูด รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ทางสัมคมมากขึ้น

การทบทวน (Review)

เด็กๆ จะต้อง เล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ลงมือทำ เพื่อทบทวนว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลลัพธ์อย่างไร เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการเชื่อมโยงกางวางแผนและการลงมือทำเข้าด้วยกัน และได้ประสบการณ์ที่ตนเองได้พบเจอระหว่างทางด้วย

ไฮสโคป (High Scope) ต้องการสภาพแวดล้อมแบบไหน

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมไฮสโคป (High Scope) จะเป็นลักษณะที่เอื้อต่อการการเรียนรู้ มีความไหลลื่นของกิจกรรม กระตุ้นให้เด็กรู้สึกกระตื้อรือล้น โดยแบ่งออกได้หลักๆ ดังนี้

พื้นที่ทำกิจกรรม

ต้องการพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลุ่มเน้นความร่วมมือ รวมถึงมีมุมต่างๆ แยกตามหมวดหมู่ เช่น มุมศิลปะ, มุมหนังสือ, มุมวิทยศาสตร์

อุปกรณ์สื่อการเรียน

ต้องมีอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้พัฒนาแผนการทำงานและลงมือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดเก็บที่เหมาะสม

ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเรียนรู้ “ค้นหา-ใช้-เก็บคืน” การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้าที่และเป็นระเบียบ ทำให้ค้นหาได้ง่าย เด็กๆ สามารถหยิบมาใช้และเก็บคืนได้เอง ฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกต มีความรับผิดในสิ่งต่างๆ

ประโยชน์ของไฮสโคป (High Scope)

สอนให้เด็กมีสังคมที่ดี

เด็กจะมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น เริ่มจากคุณครูที่สร้างความไว้ใจให้กับเด็ก เพื่อให้สามารถลงมือทำกิจกรรมด้วยความสนุกและเต็มใจ

รู้จักการวางแผน และการทำงานเป็นระบบ

จากหลักการไฮสโคป (High Scope) ที่เด็กได้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนทำให้ได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นการฝึกกระบวนการคิดที่ดี

มีความสุข

การได้ลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสำเร็จ มีการทบทวนกระบวนการทำงานต่างๆ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งความสำเร็จจากการทำงานก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจได้