สำหรับแนวการสอนแบบ Montessori อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” และความรู้นั้นต้องไม่จำกัดแค่ในตำราเรียนเท่านั้น ดังนั้นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือทำ และได้สัมผัสการเรียนการสอนแบบใหม่ ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีได้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

และโรงเรียนแนวการสอบแบบมอนเตสซอรี่ Montessori คือโรงเรียนทางเลือกใหม่ ที่จะช่วยให้ลูกของคุณได้มีพัฒนาการที่เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองคนไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูก ลองมาทำความรู้จักกับโรงเรียนแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียน

ทำความรู้จัก โรงเรียนแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่

โรงเรียนแนวการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ มีที่มาอย่างไร?

ผู้ปกครองหลายคนอาจเกิดข้อสงสัย ว่าการสอนแบบมอนเตสซอรี่ คืออะไร? แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ คือการสอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับเด็กทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ โดย Dr. Montessori เป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนการสอน และมีปรัชญาว่าจิตที่เกิดมาพร้อมเด็กจะเป็นตัวกำหนดลักษณะนิสัยของเด็ก (The Absorbent Mind) และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเรียน จะยิ่งส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีอยู่ในความคิดและจิตสำนึก ให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

ทำความรู้จัก โรงเรียนแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่

หลักการสอนแบบ มอนเตสซอรี่

Montessori การสอนต้องตรงตามพัฒนาการของเด็ก

ธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการสอนจึงถูกพัฒนาให้สัมพันธ์กับพัฒนาการและความต้องการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน

ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ เป็นช่วงที่จิตซึมซับสิ่งแวดล้อมโดยไร้ความรู้สึก ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การได้ยิน การลิ้มรส การดมกลิ่น และการสัมผัส เด็กใช้จิตในการหาความรู้

การเรียนรู้ระยะแรก คือสิ่งสำคัญ

เป็นช่วงพัฒนาสติปัญญา เด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอย่างได้ดี ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ คุณครูต้องช่างสังเกตและจัดการสอนที่เหมาะกับสมที่สุด

สิ่งแวดล้อมช่วยพัฒนาได้

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่ออยู่สภาพแวดล้อมที่ถูกจัดเตรียมไว้ทุกอย่าง มีจุดหมาย มีอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ตามความคิดของตนเอง

เด็กคือศูนย์กลางในการเรียน

เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ระเบียบวินัยของการชีวิต อีกทั้งมีอิสรภาพในการทำงานและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเองได้

ทำความรู้จัก โรงเรียนแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่

หลักสูตรและแนวการสอนแบบ มอนเตสซอรี่

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ คำนึงถึงความต้องการของเด็กในการเรียน ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย และสอนให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จัดระบบไว้ให้ และมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เด็กมีอิสระ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระภายใต้เสรีภาพและขอบเขตที่จำกัด เพื่อทำให้เด็กได้รับผลสำเร็จตามความต้องการของเขา

ทางด้านอุปกรณ์ในห้องเรียน จะใช้อุปกรณ์การสอนแบบเดียวกันหมด ในห้องเรียนจะไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ครู ภายในห้องมีชั้นวางของ อยู่ในระดับสายของเด็ก และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้จะมีเพียงหนึ่งชิ้นเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคอย ในส่วนของครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรบวิธีการสอน จากศูนย์ฝึกอบรมครูระบบมอนเตสซอรี่ วิธีการประเมินผลของโรงเรียน จะใช้วิธีการสังเกต ความสามารถในการทำกิจกรรมของเด็ก ในแต่ละกลุ่มวิชา อีกทั้งการใช้อุปกรณ์การเรียนในแต่ละชิ้น

get-to-know-montessori-curriculum

จุดเด่นและกิจกรรมแนวการสอนแบบ มอนเตสซอรี่

  1. เน้นกิจกรรมมากกว่าความรู้ในตำรา เด็กเล็กจะเรียนด้วยร่างกายทั้งหมด เน้นไปที่การฝึกประสาทสัมผัส ทุกกิจกรรมหรืองานที่เด็กทำจะต้องมีความหมาย
  2. เด็กเรียนรู้ผ่านมือของตนเอง เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย โดยหลักสำคัญของโรงเรียนมอนเตสซอรี่ คือ “มือ” เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของตัวเองได้ ทางพ่อแม่และคุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เด็กจะมีอิสระในการหยิบจับมากขึ้น
  3. มีอุปกรณ์การสอนที่ครบครัน ภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์ความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างครบครัน ทั้งหมดนี้เพื่อฝึกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทุกอุปกรณ์มีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก เพื่อให้เด็กได้ฝึกเล่นตามพัฒนาการ การเรียนรู้ของแต่ละคน
  4. เด็กเติบโตไปอย่างธรรมชาติ เด็กจะเติบโตและก้าวหน้าไปตามธรรมชาติของวัย มีอิสรภาพในการเลือกทำสิ่งต่างๆ มีความรับผิดชอบมากขึ้น และรู้จักที่จะรอคอย
  5. เด็กมีพื้นฐานทางสังคมที่ดี เด็กได้รับการฝึกให้มีคุณภาพพื้นฐานทางสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองดี มีสติปัญญา ความสามารถในการแยกแยะ ความคิดริเริ่ม และการเลือกอย่างอิสระ มีอารมณ์ที่เหมาะสม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

get-to-know-montessori-curriculum

ตัวอย่างโรงเรียนแนวการสอนแบบ มอนเตสซอรี่

  1. อนุบาลกรแก้ว หนึ่งในโรงเรียนแนวการสอบแบบมอนเตสซอรี่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย อนุบาลกรแก้ว ยืนหยัดการแนวสอนแบบมอนเตสซอรี่ มายาวนานกว่า 15 ปี ยึดหลักปรัชญาที่ต้องการเห็นเด็กมีความสุข จากการเรียนรู้
  2. โรงเรียนไทยคริสเตียน ยึดหลักการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในระดับปฐมวัย เปิดการสอนมายาวนานกว่า 50 ปี โดยอยู่บนพื้นฐานจากพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมจริยธรรม แบบคริสเตียนให้เด็กได้มีพื้นฐานของชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่

นอกจากนี้ยังมี

International Montessori Center, Royce Royal International School, Kensington International Kindergarten และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ “โรงเรียนแบบมอนเตสซอรี่” ที่ผู้ปกครองหลายคนให้ความสำคัญ รวมทั้งหลายท่านก็ยังพิจารณาเลือกที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนนั่นเอง ส่วนจะตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด ก็คงจะต้องลอกเลือกและเปรียบเทียบดูจากหลายโรงเรียน เพื่อให้ได้โรงเรียนที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้มากที่สุดต่อไป