ในระดับ มัธยม เราอาจจะคุ้ยเคยกับการแบ่งม.ปลายตามแผนการเรียนต่างๆ อย่าง วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ภาษาต่างๆ แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ความรู้ที่เคยเรียนกันมาเมื่อครั้งก่อนอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตสำหรับทุกวันนี้

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จึงเปิด 5 วิชาเอกใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดการเรียนต่อสายต่างๆ ได้ตรงจุด และตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

วิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวะ (ME)

เน้นสอนให้นักเรียน มัธยม มีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างตรงจุดที่ผู้เรียนมีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขับเพื่อประเมินศักยภาพของตัวเอง

มีการผลักดันให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสนใจ เพื่อเก็บเป็นผลงานสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เอกคอมพิวเตอร์ (IT&MT)

มีการสอนภาคปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกราฟิก, โมชั่นกราฟิก, แอนิเมชั่น, วิชวลเอฟเฟค รวมถึงทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เช่น นการเขียนโปรแกรม, การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการต่อยอดในวิชา วิทยาการหุ่นยนต์

นอกจากนี้นักเรียนในวิชาเอกนี้ได้ถูกส่งไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆ ตามความสนใจของตัวเอง เพื่อสะสมประสบการณ์การทำงานอย่างแท้จริง

ดิจิตอลมีเดียอาร์ต (DMA)

วิชาเอกที่เน้นความเป็นศิลปะเข้ามาผสมผสานกับความเป็นดิจิทัล เหมาะกับนักเรียนที่ชื่นชอบศิลปะประยุกต์ มีต้องการจะเรียนต่อในสายดิจิตอลอาร์ตต่างๆ

โดยวิชาที่ใส่เพิ่มเข้ามาในเอกนี้จะมีตั้งแต่ วิชาวาดเส้น (Drawing), การออกแบบต่างๆ, การออกแบบกราฟิก, การพัฒนาเกม, ออกแบบเว็บไซต์, การผลิตงานภาพยนต์และสื่อดิจิทัล และมีการผลักดันให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนอกสถานศึกษาอีกด้วย

นันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

เน้นการสอนให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาที่แข็งแรงทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฝึกสอนให้นักเรียนมีภาวะผู้นะ มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมไปด้วยทักษะการนำเสนอ

นอกจากนี้ยังมีวิชาที่น่าสนใจให้นักเรียนได้เรียนกัน ไม่ว่าจะเป็น การบริหารและการจัดการท่องเที่ยว, การถ่ายภาพ และทักษะชีวิต

พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI)

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งกระแสที่เรียกได้ว่า “กำลังมา” ในปัจจุบัน มีนักเรียนอีกมากมายที่สนใจในเรื่องนี้ สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนวิชาเอกนี้ก็มีมากมาย ตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์แบบเข้มข้น รวมถึงวิชาการวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในวิชาเอกนี้จะเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานจริง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยนักเรียนจะต้องจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียนด้วย

วิชาเอกอื่นๆ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

นอกวิชาเอกเปิดใหม่ทั้ง 5 แล้วโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ยังมีวิชาเอกอื่นที่น่าสนใจอีกกว่า 20 วิชาเอก โดยนักเรียนสามรถเลือกได้ ดังต่อไปนี้

วิชาเอกทั่วๆ ไป เหมือนโรงเรียนอื่นๆ

 • วิชาเอก วิทยาศาสตร์
 • วิชาเอก วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (SGS)
 • วิชาเอก คณิตศาสตร์
 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์-IT

วิชาเอกเอกสายศิลปะ

 • วิชาเอก ดุริยางคศิลป์
 • วิชาเอก ทัศนศิลป์
 • วิชาเอก แอนิเมชั่น
 • วิชาเอก ออกแบบ
 • วิชาเอก ศิลปะการแสดง

วิชาเอกภาษาต่างๆ

 • วิชาเอก ภาษาจีน
 • วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
 • วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ IEM (Innovative English Major)
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ-อาเซียน (ภาษาเมียนมา-ภาษาอินโดนีเซีย)

วิชาเอกเฉพาะทาง

 • วิชาเอก พลศึกษา
 • วิชาเอก อาหาร-การโรงแรม

ข้อมูลจาก :

PSM Guidance