ปัจจุบันมี โรงเรียนไทย จำนวนไม่น้อยที่พยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาของตนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ที่น่าสนใจคือบางแห่งเป็นโรงเรียนในระดับท้องถิ่น แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทำให้ลูกหลานในท้องถิ่นได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และโรงเรียนทั้งสามแห่งที่เราได้ไปเยือนนั้น เป็นโรงเรียนที่เข้าข่ายตามที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน และเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่น่าสนใจ ภายใต้ค่าเล่าเรียนที่จับต้องได้ (หรือแม้แต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย)

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์

กำเนิดวิทย์

  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ

บ้านเรามีโรงเรียนเฉพาะทางอยู่หลายแห่ง สำหรับ “กำเนิดวิทย์” ถือเป็นโรงเรียนเฉพาะทางแห่งใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้ โดยเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่ม ปตท. โดยมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เป็นโรงเรียนประจำที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 900 ไร่  

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นแรกในปี 2556 ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น จากนักเรียน 5,000 คนจนเหลือนักเรียนที่มีความเป็นเลิศเพียง 72 คนเท่านั้น เมื่อได้รับคัดเลือกแล้วก็จัดให้เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมอีก 1 ปี ก่อนจะเริ่มเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนแรกของปีถัดไปอีก 1 ปี    

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์

การจัดการสอนของที่นี่เน้นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล มีนักเรียน 18 คนต่อห้อง ทั้งหมด 4 ห้อง เด็กๆ จะได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจในระดับที่สูงกว่าหลักสูตรปกติของรัฐได้ ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หลักสูตรระดับสูงของสหรัฐอเมริกา (Advanced Placement หรือ AP) และหลักสูตรระดับ A Level ของอังกฤษ

อีกทั้งยังปลูกฝังทักษะนักคิดและนักวิจัยให้นักเรียนทุกคน โดยก่อนจบการศึกษา นักเรียนต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยโรงเรียนจะสนับสนุนทุน เครื่องมือ อุปกรณ์และความร่วมมือจากภายนอกอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

จุดเด่นอีกอย่างของที่นี่คือ ครูทุกคนเรียนจบปริญญาโทขึ้นไป ผ่านการอบรมด้านทักษะการสอน เชี่ยวชาญ
การใช้ภาษาอังกฤษ แถมยังเก่งด้านไอทีเพื่อค้นหาข้อมูลและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ ที่นี่มีบ้านพักนักเรียนให้เข้าพัก 1 ห้องต่อ 1 คน พร้อมครูประจำบ้านคอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ชีวิตนักเรียนประจำที่นี่ไม่มีเหงา เพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมาย รวมทั้งมี Wi-Fi ฟรีและเร็วมากเกือบทุกที่

ที่สำคัญ นักเรียนที่นี่เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโรงเรียนจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์แพรกษาวิเทศศึกษา

  • โรงเรียนเทศบาลสองภาษาแห่งแรกของสมุทรปราการ

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เป็นโรงเรียนเทศบาลสองภาษาแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ แทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลระดับตำบล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 แค่เพียงไม่กี่ปีก็ได้กลายเป็นโรงเรียนยอดนิยมของท้องถิ่นในปัจจุบัน และเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

เดิมที่นี่เป็นเพียงสถานที่รับเลี้ยงเด็กเหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาที่มองการณ์ไกลว่า ลูกหลานของชาวแพรกษาจะต้องได้รับการศึกษาที่ดี ด้วยระบบการศึกษาแบบสองภาษาให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

จึงทุ่มงบประมาณเต็มที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอนุบาลและประถมให้มีคุณภาพถึงระดับอินเตอร์
อาจารย์ภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาบอกกับเราว่า “โรงเรียนนี้เปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวแพรกษาทุกคนเข้ามาเรียนได้ไม่ว่าฐานะอย่างไร เพราะใช้เงินภาษีของคนในพื้นที่มาสนับสนุนการศึกษา”

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นระบบสองภาษา (Bilingual Education System) คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษาโดยตรง โดยเด็กๆ จะได้เรียนกับแแครูต่างชาติตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์

มีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ

หลักสูตร General English Program (GEP) ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะชั่วโมงกิจกรรมกับครูต่างชาติ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและอนุบาล

หลักสูตร Mini English Program (MEP) ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งและจัดกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล

หลักสูตร EP สำหรับเด็กประถม ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน

โดยครูต่างชาติ 1 คน และครูไทย 1 คนประจำแต่ละห้องเรียน การเข้าเรียนที่นี่ ไม่เฉพาะเด็กที่ต้องผ่านการสอบ ผู้ปกครองเองก็ต้องผ่านการสอบเช่นกัน โดยมีนักจิตวิทยาเข้ามาเป็นผู้ทดสอบความพร้อม แบ่งเป็นคะแนนของเด็ก 50 เปอร์เซ็นต์ และคะแนนของผู้ปกครอง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าเรียนได้แล้วผู้ปกครองต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น มาประชุมผู้ปกครอง ร่วมงานวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่มีคุณภาพ

ในอนาคตโรงเรียนกำลังจะขยายไปชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงวางแผนก่อสร้างโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมเพิ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอย่างต่อเนื่อง

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

  • โรงเรียนต้นแบบสองภาษาของเทศบาลนครเชียงราย

ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 23 ไร่ในอำเภอเมือง มีอาคารเรียนทันสมัยที่ออกแบบสไตล์ล้านนา ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของเทศบาลนครเชียงราย และตั้งเป้าหมายเป็น “โรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาคลำน้ำโขง”

ก่อตั้งเมื่อปี 2548 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนครเชียงรายที่มีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนสองภาษาในระดับเทศบาลให้เป็นทางเลือกในการพัฒนาเด็กเชียงราย สอดรับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน และในปี 2549 ได้มีการจัดทำหลักสูตร MEP (Mini English Program) ทั้งระบบ ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป.6 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมดูแลหลักสูตร

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนจะได้เรียนหลักสูตรปกติเป็นภาษาไทยเหมือนโรงเรียนทั่วไป ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์/สนทนา) ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยวันละ 2 วิชา ครูต่างชาติของที่นี่มี 18 คน ทั้งครูเจ้าของภาษาและครูชาวเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ชั้นอนุบาลจะมีครูและผู้ดูแล 5 คนต่อห้อง คือ ครูประจำชั้น ครูต่างชาติ ผู้ช่วยครูต่างชาติ (ครูแปล) นักศึกษาฝึกสอน และแม่บ้าน ส่วนชั้นประถมจะมีครู 3 คนต่อห้อง คือ ครูประจำชั้น ครูต่างชาติ ผู้ช่วยครูต่างชาติ (ครูแปล)

บรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่เน้นกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ โดยกิจกรรมหลักๆ จะมีครูเจ้าของภาษาเข้ามาดูแล เสริมด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การออกค่าย กิจกรรม English Day กิจกรรมกีฬา และอีกมากมาย

เยือน 3 โรงเรียนไทยที่ได้มาตรฐานอินเตอร์

นอกจากนี้โรงเรียนยังถือว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการคัดเลือกเด็กจึงต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วย เพื่อประเมินความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้านการดูแลพัฒนาการของบุตรหลาน

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ คือ ไม่มีร้านอาหาร และไม่มีขนมขาย โดยโรงเรียนจะใส่ใจกับการจัดมื้อกลางวัน พร้อมอาหารว่างให้เด็ก และแม้จะเป็นโรงเรียนสองภาษา แต่ก็ไม่ลืมความเป็นไทย อัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คือ “ยิ้มสวย ไหว้สวย” สมกับเป็นโรงเรียนต้นแบบสองภาษาของเทศบาลนครเชียงราย

Powered by HELLO! Education