โรงเรียนสาธิต โรงเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆ ไป ทั้งหลักสูตรการเรียนในโปรแกรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมถึงแผนการเรียนอีกมามาย เรามารู้จักกับโรงเรียนสาธิตที่โดดเด่นด้านการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ว่าจะมีโรงเรียนไหนบ้าง ไปดูกันเลย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development : สธ.มก. / KUS) เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มีการปรับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในบางรายละเอียด ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของนักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์อย่างเป็นระบบ

นอกจากจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปกติทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังคำนึงถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาพิเศษแก่นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซึม อีกด้วย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Demonstration School : CUD) โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แรกเริ่มมีชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม

ต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ จากนั้นจึงจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (The Demonstration School of Ramkhamhaeng University : DS.RU./สธ.มร.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ได้ทำการเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (DSRU English Program) ในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2551 ได้เปิดหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (elementary/secondary)” และอักษรย่อ คือ “ป.มศว (ประถม) และ ม.มศว (มัธยม)” เป็นโรงเรียนสาธิตที่พัฒนามาจาก “โรงเรียนประสานมิตร” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University : ส.มศว / ปทว. / PDS) โรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (The Demonstration School of Silpakorn University : สาธิต มศก. / DSU) ในปีแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนสาธิต นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิต นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School : MUIDS) โรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้ และนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา