โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียน

Wat Suthiwararam School
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, 10120

About us

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม Wat Suthiwararam School โรงเรียนชายล้วน ประวัติความเป็นมาเก่าแก่ หนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ เขตสาทร เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมีทั้งภาคปกติ และโครงการพิเศษ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม Wat Suthiwararam School สำหรับผู้ปกครองหลายท่านแล้ว การได้ส่งลูกเข้าเรียนใน โรงเรียนชายล้วน คือเป้าหมายและเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งหนึ่งในโรงเรียนชายล้วนในย่าน ถนนเจริญกรุง ที่ถือว่าได้รับความนิยม และมีการกล่าวถึงในเรื่องของวิชาการ กีฬา และความสามารถของเด็กในโรงเรียนนั้น ก็คือ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนชายล้วน ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเขตสาทรเลยทีเดียว โดยที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ก็เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นับว่าเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ที่เก่าแก่ และเป็นที่ไว้วางใจของคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน
 
“วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ”

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม นั้นเป็นโรงเรียนแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยมีพระราชหัตถเลขาชมเชยให้การสร้างโรงเรียนชายล้วนแห่งนี้ เป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญกุศลที่ต้องด้วยพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวันที่เปิดเป็นโรงเรียนแรกในรัชกาลนั้นคือวันที่ 3 กรกฎาคม 2454 โดยในขณะนั้นได้ใช้ชื่อพระราชทานว่า โรงเรียนมัธยมพิเศษสุทธิวราราม

และในปี 2498 ก็ได้มีการประกาศให้ตัดคำว่ามัธยมออก และเปลี่ยนจากชื่อเดิมมาเป็น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม Wat Suthiwararam School อย่างในปัจจุบัน ซึ่งเหตุผลที่มีการใช้ชื่อวัดก็เพราะว่า พื้นที่ของโรงเรียนบางส่วนนั้น ต้องใช้พื้นที่ของวัดในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยนับตั้งแต่วันก่อตั้งของทางโรงเรียน จนถึงปัจจุบันก็นับว่ามีอายุมากว่า 109 ปี เลยทีเดียว
Cropped 2020 0 15 13 39 36
Cropped 2020 0 15 13 39 49
เรียกได้ว่าเป็น โรงเรียนชายล้วน แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และผ่านช่วงของสงครามโลกมาแล้ว โดยในช่วงของการเกิดสงครามที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ก็ได้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของทหารญี่ปุ่นมาแล้วในปี 2484 รวมทั้งในปี 2485 ก็ยังมีอาคารเรียนบางส่วนได้รับความเสียหายจาการทิ้งระเบิดทางอากาศอีกด้วย นับว่าเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นตำนาน และเป็นที่จดจำของทั้งนักเรียนและชาวบ้านในละแวกนั้นเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนชายล้วนอย่างในปัจจุบัน เมื่อครั้งอดีต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ก็เป็นโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาก่อน โดยในปี พ.ศ. 2474 ได้มีการสร้างโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวรารามขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงขึ้น และมีการโยกย้ายนักเรียนหญิงจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ไปยังโรงเรียนสตรี ซึ่งต่อมาโรงเรียนสตรีสุทธิวราราม ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จวบจนปัจจุบันนั่นเอง สำหรับศิษย์เก่าที่เป็นที่รู้จัก จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้แก่ เสนาหอย, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, แบงค์ อธิกิตติ์ เป็นต้น
Cropped 2020 0 15 13 42 16

คุณลักษณะและเอกลักษณ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม


ทางด้านคุณลักษณะของทางโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นั้นก็ได้เน้นในเรื่องของวิชาการ และกิจกรรมทั้งทางด้าน กีฬา ดนตรี และวิชาการลูกเสือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นด้านที่โดดเด่นของทางโรงเรียนชายล้วนแห่งนี้ ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่ว่า
 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
มีคุณธรรมนำความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
บนพื้นฐานความเป็นไทยและเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของอัตลักษณ์นั้นคือ สุภาพบุรุษสุทธิวราราม โดยมีทั้งหมด 10 ข้อได้แก่

•    มีความรู้ดี
•    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
•    มีระเบียบวินัย
•    มีจิตใจเข้มแข็งอดทน
•    มีคุณธรรม จริยธรรม

•    มีความรับผิดชอบ
•    มีสุขภาพแข็งแรง
•    มีความเป็นประชาธิปไตย
•    กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
•    เสียสละเพื่อสังคม

เอกลักษณ์ของทางโรงเรียน คือ “วิชาการดี กีฬาดัง ลูกเสือเด่น”
Cropped 2020 0 15 13 50 44
Cropped 2020 0 15 13 50 55
Cropped 2020 0 15 13 51 5
 หลักสูตรที่เปิดสอนของ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนของทางโรงเรียนชายล้วนแห่งนี้ มีการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 รายละเอียดดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1-ม.3 มีการเปิดสอนสองรูปแบบ คือ ภาคปกติ และโครงการพิเศษ โดยภาคปกติจะมีจำนวนทั้งหมด 8 ห้อง (ห้อง 8 ถือเป็นห้องคิง และจะมีการสับเปลี่ยนกันทุกช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) และสำหรับโครงการพิเศษจะมีทั้งหมด 4 ห้องคือ

•    โครงการภาษาอังกฤษภาคพิเศษ (English Proficiency Course)
     หรือ Intensive Course จำนวน 1 ห้อง
•    โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
     ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) จำนวน 3 ห้อง
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็มีการแบ่งออกเป็นสองรูปแบบเช่นเดียวกัน คือ ภาคปกติ และโครงการพิเศษ โดยรายละเอียดของทั้งสองรูปแบบ มีดังนี้

ภาคปกติ

•    แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้อง1(คิง) - 3
     (มีการสับเปลี่ยนแค่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
•    แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ห้อง7(คิง) - 9
     (มีการสับเปลี่ยนแค่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
•    แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ห้อง10
•    แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ห้อง10

โครงการพิเศษ

•    โครงการภาษาอังกฤษภาคพิเศษ (English Proficiency Course)
     หรือ Intensive Course (โครงการนี้เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ห้อง 4
•    โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program)
     ห้อง5(คิง) - 6 (มีการสับเปลี่ยนแค่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
•    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านดนตรี (Honors Program)
     ในความร่วมมือกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้อง10
Cropped 2020 0 15 13 57 25
 เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

สัญลักษณ์
•    ดอกบัว
•    เพชร

สีประจำโรงเรียน
•    ชมพู
•    ขาว
•    เขียว

เพลงประจำโรงเรียน
•    มาร์ชสุทธิวราราม
•    รวมใจชาวสุทธิฯ

ปรัชญาของโรงเรียน
•    วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

Gallery