โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียน

Triamudomsuksanomklao School
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

78 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, 10240

  • 02-373-1473

About us

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Triamudomsuksanomklao School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในบริเวณ เขตสะพานสูง เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Triamudomsuksanomklao School โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มีคุณภาพทางวิชาการ กิจกรรมและการเรียนการสอน เป็นหนึ่งในโรงเรียนในเครือของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วยศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Triamudomsuksanomklao School คือโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมที่มีระบบการเรียนรวมถึงบุคลลากร วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบของ โรงเรียนเตรียมอุดม เป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองใน เขตสะพานสูง และบริเวณโดยรอบปรารถนาให้บุตรหลานได้มาเล่าเรียน
Cropped 2020 1 20 11 18 25
Cropped 2020 1 20 11 18 37
จุดกำเนิดของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เกิดขึ้นจากความศรัทธาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงแผ่เมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทย ของนางฉวี ทัศนปรีดา จึงได้น้อมเกล่าถวายที่ดินติดริมถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โฉนด

โดยมีหลานสาวคือ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและขอพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษา อันจะเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่ำเรียนกัน
Cropped 2020 1 20 11 20 49
เมื่อทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานที่ดินและได้ประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2526 โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตามความปรารถนาของเจ้าของที่ดิน ในปีการศึกษา 2527 ทางโรงเรียนจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ

สำหรับการเปิดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นั้น เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4,000 คน สถานที่ภายในโรงเรียนกว้างขวาง มีอาคารเรียนมีทั้งหมด 3 หลัง สูง 5 ชั้น มีห้องสมุด ห้องสารสนเทศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา ศูนย์ดนตรี อีกทั้งยังมีห้องเรียนตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ที่ทันสมัย และโดมขนาดใหญ่จำนวน 2 หลัง
Cropped 2020 1 20 11 28 7
Cropped 2020 1 20 11 28 25
Cropped 2020 1 20 11 28 41

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


● ชื่อโรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
● วันสถาปนา : 11 สิงหาคม พ.ศ.2526
● เครื่องหมายประจำโรงเรียน : พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)

● ปรัชญาโรงเรียน : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
   อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
   มีเป้าหมายให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด
   ผลิตงานสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบทางสังคม

● เอกลักษณ์ : ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
● ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ชงโค เฟื่องฟ้าชมพู
● สีประจำโรงเรียน : สีชมพู-ฟ้า
● สถานที่ตั้ง : 22/24 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
Cropped 2020 1 20 11 31 38
นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ก็ได้มีทั้งผลงานเชิดชูเกียรติเป็นรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น รางวัลการแข่งขันชนะเลิศระดับประเทศด้านวิชาการ  และรางวัลจากการแข่งขันกีฬา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน ก็มีให้นักเรียนได้เลือกเรียนมากมายตามความสามารถ ความถนัดและความชอบ ได้แก่
 

ระดับมัธยมต้น

● ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
● ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English program)
● ห้องเรียนปกติ

ระดับมัธยมปลาย

● ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
● แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
● แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
● แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
● แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
● แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
● แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
● แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
● แผนการเรียนสหสาระ
● ห้องเรียนพิเศษ International program

นอกจากหลักสูตรการเรียนที่มีให้เลือกมากมายแล้ว ทางโรงเรียนที่ยังได้เห็นความสำคัญจึงได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใจรัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่อีกด้วย เช่น ชมรมด้านกีฬาต่างๆ ชมรมศิลปะ ชมรมสื่อสาร ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมการแสดง ชมรมดนตรี

และมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกไปประกวดแข่งขันตามรายการต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนทำชื่อเสียงให้แก่ตัวเองและโรงเรียน ส่งเสริมบรรยากาศความรักความผูกพัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนๆ และครูอาจารย์ บรรยากาศของโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ความรักความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแลกัน

Gallery