โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียน

Triam Udom Suksa Pattanakarn School
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, 10250

  • 02-722-7970

About us

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triam Udom Suksa Pattanakarn School โรงเรียนมัธยมชั้นนำ มีคุณภาพทั้งทางบุคลากรผู้สอนและวิชาการ ย่าน พัฒนาการ อยู่ในใจผู้ปกครองหลายๆ คน โดดเด่นในเรื่องของวิชาการ และการเรียนการสอนที่เข้มข้น เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองมามากมายหลายสมัย เปินสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Triam Udom Suksa Pattanakarn School โรงเรียนมัธยมชั้นนำ ที่มีคุณภาพทั้งทางบุคลากรผู้สอน และด้านวิชาการ ในย่าน พัฒนาการ อยู่ในใจผู้ปกครองหลายๆ โดดเด่นในเรื่องของวิชาการ และการเรียนการสอนที่เข้มข้น ทำให้ที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แห่งนี้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองมามากมายหลายสมัย

ประวัติความเป็นมาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แห่งนี้ ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้ได้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 นั่นก็เพราะเป็นสาขาของทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และในจุดเริ่มต้นนั้นก็มาจากการที่ นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแห่งนี้ให้กับกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้พื้นที่กว่า 38 ไร่ แห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา2 ในที่สุด

ซึ่งผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งของทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แห่งนี้ก็คือ ท่านคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒนา ที่ขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท โดยนอกจากท่านจะเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้แล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่ว่าแผน และขออนุมัติก่อสร้างอาคารต่างๆ ของทาง โรงเรียน อีกด้วย
Cropped 2020 0 15 12 33 7
Cropped 2020 0 15 12 33 22
ในช่วงแรกของการเปิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นั้น ทางโรงเรียนจะเริ่มรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน โดยให้นักเรียนเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทก่อน จากนั้นในปีถัดมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2522 จึงได้เริ่มต้นย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แห่งนี้เป็นครั้งแรก

หลังจากนั้นไม่นาน ทางกรมสามัญศึกษา ก็ได้ประกาศให้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา2 มาเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยนอกจากจะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้ว ยังได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของทางโรงเรียน ซึ่งก็เหมือนกับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ก็มีการตั้งปรัชญาของโรงเรียนว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม” จวบจนถึงปัจจุบันนั่นเอง
สำหรับศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นั้นได้แก่ ทีน และติน่า (Preppy G), วีเจเอก, ตูน และก้อ AF3, และ แบมบู BNK48 (รุ่น2) นอกจากนี้ทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก็ยังเคยได้รับรางวัลเกียรติยศมาแล้วมากมาย ซึ่งรางวัลที่น่าสนใจที่ทางโรงเรียนเคยได้รับอาทิเช่น โรงเรียนจัดบรรยกาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี, โรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ A3, เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นต้น
Cropped 2020 0 15 12 35 22

หลักสูตรและการเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


การรับนักเรียนของทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั้น จะมีการรับนักเรียนทั้งในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยต้องทำการสอบเข้า นอกจากนี้ก็ยังมีการรับนักเรียนจากความสามารถพิเศษ ได้แก่ ด้านดนตรี และด้านกีฬาด้วย โดยห้องเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้

ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

•    แผนการเรียน วิทย์-คณิต (Gifted) 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียน EP (English Program) 2 ห้องเรียน
•    แผนการเรียนอังกฤษเข้มข้น (Intensive) 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียนเรียนทั่วไป


ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

•    แผนการเรียน EP (English Program) วิทย์-คณิต 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียน EP (English Program) คณิต-อังกฤษ 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียน วิทย์-คณิต (Gifted) 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียนอังกฤษ-จีน 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน
•    แผนการเรียนทั่วไป
Cropped 2020 0 15 12 40 56
Cropped 2020 0 15 12 41 10
Cropped 2020 0 15 12 41 21

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ

•    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
•    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม ยึดในหลักประชาธิปไตย  มีคุณลักษณะเป็นพลโลก
•    บริการการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
•    สนับสนุนผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
•    พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และมีสมรรถนะสูง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
•    พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
•    จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา
Cropped 2020 0 15 12 44 15

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


•    เครื่องหมายประจำโรงเรียน  :  ตราพระเกี้ยว
•    อักษรย่อโรงเรียน  :  ต.อ.พ.
•    พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  :  พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ
•    ศาลพระภูมิของโรงเรียน  :  ท่านแสงสุระเทวะ
•    ศาลพระพรหม  :  พระพรหมอุดมมงคล
•    เพลงประจำโรงเรียน  :  มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
•    สีประจำโรงเรียน  :  ชมพู-น้ำเงิน
•    ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
•    อนุสรณ์ผู้มอบที่ดิน  :  รูปปั้นท่านอื้อจือเหลียง
•    คติพจน์ประจำโรงเรียน  :  ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
•    ปรัชญาของโรงเรียน  :  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
•    เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
•    อัตลักษณ์ของนักเรียน  :  เพียบพร้อมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

Gallery