โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียน

Surasak Montree School
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร, 10400

  • 02-277-0663

About us

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasak Montree School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในย่าน ดินแดง ที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่นอกจากจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั่วไปแล้ว ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจคือ ห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP) เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasak Montree School เป็นโรงเรียนรัฐบาลในย่าน ดินแดง ที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492

โดยแต่เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” สร้างขึ้นโดยการระดมทุนจากคนในกองทัพบก จากการชักชวนของ ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัณ รองผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทนข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน

เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนชาย-หญิงทั่วไป ไม่จำกัดว่าต้องเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก จำนวน 600 คน ในปีการศึกษา 2512 เปิดห้องเรียน ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 31 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,240 คน เมื่อปีการศึกษา 2513 จึงได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5
Cropped 2020 2 2 14 22 23
Cropped 2020 2 2 14 22 37
ต่อมาในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก เป็น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี Surasak Montree School และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีครู-อาจารย์ 201 คน และนักเรียน 4,641 คน จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป คือ ใช้ระบบ 6 – 3 – 3 ซึ่งหมายถึง ระดับประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี พร้อมกับใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521

โดยในปีพ.ศ. 2542 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้รับรางวัล  “โรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2542” เนื่องจากจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดศูนย์การเรียนรู้โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะแก่การเรียนรู้

สำหรับศิษย์เก่าคนดังของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็มีอยู่หลายคน ไม่ว่าจะเป็นเหล่านักแสดงอย่าง ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, ลีโอ พุฒ, อั๋น อัครพรรฒ, ตูน พิมพ์ปวีณ์, มาร์ค ศิวัช หรือจะเป็นนักกีฬาฟุตบอล เช่น ตาหวาน ศรายุทธ และเตี้ย วิศรุต
Cropped 2020 2 2 14 22 50

หลักสูตรของ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่นอกจากจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั่วไปแล้ว ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจคือ ห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP) เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.

โดยมีการการจัดสาระการเรียนรู้ และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้นและจัดสอนรายวิชาเพิ่มเติมเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์หรือรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ(Advance Placement Program:AP Program) ซึ่งประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มและกิจกรรม 1 กลุ่มได้แก่

●    กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาขั้นพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดตามแนวทางของ สสวท.
●    กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ จัดตามความเหมาะสม
      และจุดเน้นตามข้อกำหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล
      ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.
●    กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ (AP Program) เป็นรายวิชาเรียนล่วงหน้า
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร สอวน. โดยจัดตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
●    กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล
Cropped 2020 2 2 14 37 15
Cropped 2020 2 2 14 37 31
Cropped 2020 2 2 14 37 54
 มัธยมศึกษาตอนต้น 

●    โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (GEP)
●    ห้องเรียนปกติ

 มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย 

●    โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (GEP)
●    โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ (IEP)
●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาเยอรมัน
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาญี่ปุ่น
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาเกาหลี
Cropped 2020 2 2 14 53 41

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


●    เอกลักษณ์ของนักเรียน : ลูกสุรศักดิ์มนตรี มารยาทดี มีอัธยาศัย

●    อัตลักษณ์ของนักเรียน : ลูกสุรศักดิ์มนตรี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
      เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นคนดีของสังคม

●    คำขวัญของโรงเรียน : ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ
      “เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมะ”

●    ปรัชญาของโรงเรียน : ประพฤติดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่

●    คติพจน์ของโรงเรียน : ประหยัด ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย

●    เครื่องหมายของโรงเรียน :
      ○    สัญลักษณ์ : มงกุฎ คฑา กระบี่ ช่อชัยพฤกษ์ เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก
            หมายถึงโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีมีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนบุตรบุตรข้าราชการ
            กองทัพบก รัศมีและธรรมจักร
      ○    รัศมี คือ แสงสว่างแห่งปัญญา
      ○    ธรรมจักร คือ กงล้อแห่งธรรมะ
            ในที่นี้หมายถึง สถานที่ซึ่งมุ่งสอน กุลบุตร กุลธิดา ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ

●    สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-น้ำเงิน
      ○    เหลือง คือ ประณีต สวยงาม ความมีมารยาทและคุณธรรม
      ○    น้ำเงิน คือความกล้าหาญ ความฉลาด อดทน

●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์

Gallery