โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียน

Suksanari School
โรงเรียนศึกษานารี

176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 10600

  • 02-466-7223

About us

โรงเรียนศึกษานารี Suksanari School โรงเรียนหญิงล้วน ชื่อดังย่าน วงเวียนใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นพื้นฐาน

โรงเรียนศึกษานารี Suksanari School โรงเรียนหญิงล้วน ชื่อดังย่าน วงเวียนใหญ่ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2453 โดยแต่เดิม โรงเรียนศึกษานารี เคยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัดอนงคารามมาก่อน ก่อตั้งโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม รูปที่ 6 ท่านได้เริ่มจัดระบบการสอนลูกศิษย์เป็นการส่วนตัวขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 จากนั้นก็เริ่มมีญาติโยมนำบุตรชายมาฝากเรียนเป็นจำนวนมาก

และเมื่อท่านได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นพระครูอุดมพิทยากรจึงได้เปิดสอนนักเรียนสตรีขึ้น โดยจ้างนายธูปมาเป็นครูสอน ต่อมาเมื่อมีนักเรียนสตรีมากขึ้น พระครูอุดมพิทยากรเห็นว่าสถานที่เล่าเรียนอยู่ใกล้กับกุฏิสงฆ์มากเกินไปเป็นการไม่เหมาะสม จึงได้ดำเนินการติดต่อขอที่ดินมรดกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เปิดเป็นสถานที่เล่าเรียนสตรีฝ่ายสตรี และใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีอุดมวิทยายน ต่อมากระทรวงธรรมการเห็นว่าชื่อของโรงเรียนมีคำว่า อุดม ไปพ้องกับโรงเรียนชั้นอุดมศึกษา จึงเรียนหารือกับพระครูอุดมพิทยากรขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนศึกษานารี Suksanari School มาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนทำเลที่ตั้งนั้นก็มีการสลับโยกย้ายจากเดิมที่อยู่ตรงบริเวณสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็ย้ายมายังมรดกที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งคือทำเลที่ตั้งในปัจจุบัน ดังนั้นโรงเรียนศึกษานารีจึงย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2473
Cropped 2020 0 27 10 32 58
Cropped 2020 0 27 10 33 18

หลักสูตรของ โรงเรียนศึกษานารี


โรงเรียนศึกษานารี เป็น โรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นพื้นฐาน และมีการเพิ่มเติมหลักสูตรที่น่าสนใจเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิทย์ คณิต และเทคโนฯ (AP Program) ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP Program) และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้มข้นภาษาอังกฤษ (IE Program)  ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

●    ห้องเรียนปกติ
●    ห้องเรียนทั่วไปเข้มข้นภาษาอังกฤษ
●    โครงสร้างส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิทย์ คณิต และเทคโนฯ (AP Program)
●    ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
      เป็นภาษาอังกฤษ (EP Program)
Cropped 2020 0 27 10 39 1
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
●    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
      เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (AP program)
●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      เข้มข้นภาษาอังกฤษ (IE Program)
●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น
●    แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนภาษาจีน
●    แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
●    แผนการเรียนภาษาเกาหลี
Cropped 2020 0 27 10 41 51
Cropped 2020 0 27 10 42 17
Cropped 2020 0 27 10 42 44
เรื่องน่ารู้ของโรงเรียนศึกษานารี

●    โรงเรียนศึกษานารี ได้ชื่อว่าเป็น โรงเรียนสามสมเด็จ คือ
      ○    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนศึกษานารี
      ○    สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ประทานที่ดินที่ตั้งโรงเรียนศึกษานารี
      ○    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักเรียนเก่าโรงเรียนสตรีอุดมวิทยายน

●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : "โรงเรียนสตรี ดี เด่น ดัง อย่างยั่งยืน"
      ○    โรงเรียนสตรี หมายถึง โรงเรียนศึกษานารี มีนักเรียนหญิงล้วน
            ระดับ ม.1 - ม.6 ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี
      ○    ดี หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นเลิศ
            ทั้งด้านวิชาการ ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      ○    เด่น หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของชุมชนทุกด้าน
            ได้แก่ ผู้เรียน กระบวนการภายในโรงเรียน การเรียนรู้การพัฒนา
            และผู้ให้การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
      ○    ดัง หมายถึง โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทุกด้าน
            ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา และคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
      ○    อย่างยั่งยืน หมายถึง โรงเรียนที่มีชื่อเสียงคงทน
            เน้นการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Cropped 2020 0 27 10 44 59
●    อัตลักษณ์ของโรงเรียน : “กุลสตรีไทย ทันสมัยก้าว ไกลในสากล”
      ○    กุลสตรีไทย หมายถึง หญิงที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีระเบียบ
            แต่งกายสะอาดและสง่างาม
      ○    ทันสมัย หมายถึง ตามสมัยนิยม ทันโลก ทันเหตุการณ์ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ
            สังคมและสิ่งแวดล้อม
      ○    ก้าวไกลในสากล หมายถึง มีความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
            และสามารถแข่งขันได้ในระดับ Asean และนานาชาติ

●    ปรัชญาของโรงเรียน : เทิดคุณธรรม นำวิชาการ รักสถานศึกษา จรรยาเป็นเลิศ

●    คติพจน์ของโรงเรียน : ธมโม วิชชา จ ปญญา จ นิจจภิยุโย ปวทุฒเต
      (คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร)

●    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :
      "จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ล้ำเลิกศวิชาการ
      สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสถาบัน สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก"

●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกตะแบก

●    สีประจำโรงเรียน : สีน้ำตาล-เหลือง ซึ่งหมายถึง
      ○    สีน้ำตาล แสดงถึง ความหวานของน้ำตาล
      ○    สีเหลือง แสดงถึง ความงามของพระจันทร์

Gallery