โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียน

St. Gabriel's College
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

565 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300

About us

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล St. Gabriel's College เป็น โรงเรียนคาทอลิก ชายล้วน ขนาดใหญ่ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีชื่อเสียงทางด้านมาตรฐานทางการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในย่านดุสิต เพราะก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล St. Gabriel's College เป็น โรงเรียนคาทอลิก ชายล้วน ขนาดใหญ่ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีชื่อเสียงทางด้านมาตรฐานทางการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในย่านดุสิต เพราะก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463

โดยเป็นหนึ่งโรงเรียนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นคณะนักบวชคาทอลิกคณะหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปา โดยมีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตเป็นผู้ก่อตั้งคณะ และบาทหลวงกาเบรียล เดแอ เป็นผู้ฟื้นฟูคณะ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล St. Gabriel's College ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบลง และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเจษฎาจารย์มาร์ติน เดอ ตูรส์ และคณะที่ปรึกษา จึงมีแนวความคิดที่จะเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียนอัสสัมชัญ ทำให้เกิดโรงเรียนเซนต์คาเบรียลขึ้นมา โดยใช้สถานที่แถวๆ สามเสนเป็นที่ก่อสร้าง
Cropped 2020 1 17 12 40 6
Cropped 2020 1 17 12 40 20
เจษฎาจารย์มาร์ติน จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 โดยท่านเป็นนายช่างสถาปนิกออกแบบให้คำปรึกษาเอง และมีนายเบเกอแลง (Mr. Be'quelin) เป็นวิศวกร ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนอยู่นั้น ได้ใช้บ้านของนายเบอลี่ เป็นโรงเรียนชั่วคราว ในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 141 คน จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465 โรงเรียนได้สร้างเสร็จ และมีอาคารเรียนหลังแรกที่เรียกว่า "ตึกแดง" โดยส่วนที่เป็นไม้ใช้ไม้สักทั้งสิ้น และในระยะแรกโรงเรียนเซนต์คาเบรียลก็ได้ถูกเรียกว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญ สามเสน"
สำหรับโรงเรียนเซนต์คาเบรียลนั้นก็มีศิษย์เก่าคนดังที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สมัคร สุนทรเวช, หนุ่ม ศรราม, ป๊อด โมเดิร์นด็อก, นภ พรชำนิ, ธามไท และปีโป้ นักแสดงฮอร์โมน ซีซั่น 3
Uploads%2f163887c9 cdbc 49c8 a0d8 ad0770f43f2e%2fst gabriel s college 01

หลักสูตรของ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  เป็น โรงเรียนเอกชนชายล้วน ที่เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา ไปจนถึง มัธยมศึกษา โดยโรงเรียนได้วิเคราะห์หลักสูตรและเปรียบเทียบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

มีการคำนึงถึงเนื้อหาสาระขอบเขตของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้นำเนื้อหาการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการสอบ international Primary School Leaving Examination (iPSLE) ของประเทศสิงคโปร์ มาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรเซนต์คาเบรียลให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศ
ส่วนด้านการเรียนการสอน ก็มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาบูรณาการกับกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสุข และสนุกในการเรียน อีกทั้งยังมีสื่อประกอบการสอนที่หลากหลาย ทั้งในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Cropped 2020 1 17 13 32 42
Cropped 2020 1 17 13 32 54
Cropped 2020 1 17 13 33 21
โรงเรียนได้มีหลักสูตร Intensive English โดยใช้ตำราเรียนภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทั้งได้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี่เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

และโรงเรียนยังมีการเปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นเกี่ยวกับการสนทนาเบื้องต้นและกิจกรรมสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับภาษาจีนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงโดยครูสอนภาษาจีนชาวไทยและชาวจีน และโรงเรียนยังมีหลักสูตรการเรียนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย
 SG LEADERS (SGL) 

นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้กับนักเรียน คือ SG LEADERS (SGL) ประกอบไปด้วยทักษะซึ่งมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นสาระความรู้ที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ มีทั้งหมด 4 สาระ

1. Leadership เป็นเรื่องของความเป็นผู้นำ การเสริมทักษะและบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
   ให้เหมาะสมกับสุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล

2. Global Citizens เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงประชากรของประเทศไทยเท่านั้น
   แต่เขายังเป็นประชากรของโลกใบนี้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่แตกต่าง

3. Communication Skills การสื่อสารถือว่ามีความสำคัญ ผู้นำทุกคนจะต้องสื่อสารเป็น
   ไม่ใช่เรื่องของการพูด ฟัง อ่าน เขียน แต่ต้องรวมไปถึงการมีบุคลิกภาพ
   ที่นำเสนอข้อมูลในที่สาธารณชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

4. Humanity ระยะสุดท้ายคือการสอนให้เขามีความเป็นมนุษย์ มีความสุข
   รู้จักบาลานซ์ชีวิตเป็นเหมือนปรัชญาในการดำเนินชีวิต
   สาระนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสาระอื่นๆ เพราะถ้าเด็กเก่งดีและมีทุกอย่าง
   แต่สุดท้ายเขาไม่มีความสุข และถ้าเขาไม่มีจะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นไม่ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ตัวหลักสูตรยังสอดคล้องกับ SDG : Sustainable Development Goals ของ UN เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะโรงเรียนจะผลิตนักเรียน ให้มองเห็นถึงปัญหาการแก้ไขและรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้

ดังนั้นผู้เรียนในที่นี้อาจไม่ได้ หมายถึงเฉพาะตัวนักเรียน แต่ยังรวมไปถึงคุณครู และผู้ปกครองที่จะช่วยทำให้เซนต์คาเบรียลเป็นสังคมของการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น
Uploads%2f95065de0 ec41 4657 8cd6 f094be8d827e%2fst gabriel s college 05

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


●    ปรัชญาการศึกษา ของโรงเรียนมี 2 อย่าง คือ
     ○    จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง
           และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
     ○    มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ
           เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ (Labor Omnia Vincit)

●    สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนใช้ตราของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
      ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียลทั้งหมด
      ใช้ตรานี้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน ตรงกลางตราเป็นรูปโล่ แบ่ง 4 ซีก
      มีสัญลักษณ์คือ A.M. และ ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว, รูปเรือใบ และ ดาวเหนือเรือ
      อักษร DS และไม้กางเขน และพวงดอกไม้ที่ประดับโล่

●    สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงิน-สีขาว

Gallery