โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียน

Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary) โรงเรียนมัธยมแบบประสม แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาการต่างๆ หลายสายวิชา ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาส เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความพอใจ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองวิธีการอยู่เกือบ 10 ปี จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับมัธยมครั้งใหญ่ คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary) ก่อตั้งขึ้นจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ซึ่งในตอนแรกโรงเรียนมีชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ประสานมิตร และในปี พ.ศ. 2497 ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา

โรงเรียนประสานมิตร จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เรียกย่อว่า ม.วศ. และในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้ง โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมปีที่ 4

ต่อมาในปีพ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนมัธยมสาธิต รวมถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็น "โรงเรียนมัธยมแบบประสม" แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาการต่างๆ หลายสายวิชา ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาส เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความพอใจ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองวิธีการอยู่เกือบ 10 ปี จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับมัธยมครั้งใหญ่ คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521
Cropped 2020 0 20 17 16 40
Cropped 2020 0 20 17 16 51
และหลังจากที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปีพ.ศ. 2517 โรงเรียนสาธิตแห่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary) ใช้ชื่อย่อว่า ม.มศว. ตามชื่อย่อของมหาวิทยาลัยและใช้รูปแบบของตรามหาวิทยาลัยเป็นตราของโรงเรียน 
ในปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวมการบริหารของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้มีมติแยกการบริหารเป็น 2 โรงเรียนอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม และให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มาจนถึงปัจจุบัน
Cropped 2020 0 20 17 18 39

หลักสูตรของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นโรงเรียนสาธิตในในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จะใช้หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีจุดเด่นในด้านการช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจําเป็นต้องเลือกวิชาเอกให้เหมาะสมกับความสามารถทางวิชาการ ความถนัด ทักษะหรือศักยภาพเฉพาะทางของนักเรียนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับคณะหรือ สาขาวิชาที่นักเรียนตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งวิชาเอกขึ้นมา ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 24 วิชาเอก ดังนี้

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (GHS ): Global Health Science
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ( SGS ) : Smart Global Science
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
วิชาเอก พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (E-AI ): Engineer Artificial Intelligence
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ( IT ): Information Technology
วิชาเอก คณิตศาสตร์ – วิศวะ (ME ): Mathematic Engineer
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ (IEM ): Innovative English Major
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ – อาเซียน
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
วิชาเอก ภาษาจีน
วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเอก ดิจิตอลมีเดียอาร์ต ( DMA ) : Digital Media Art
วิชาเอก ออกแบบ
วิชาเอก แอนิเมชั่น
วิชาเอก ทัศนศิลป์
วิชาเอก ดุริยางค์ศิลป์
วิชาเอก ศิลปะการแสดง
วิชาเอก อาหารและการโรงแรม
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ (MT): Multimedia Technology
วิชาเอก พลศึกษา
วิชาเอก นันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว (RLT): Recreation and Language for Tourism
วิชาเอก ดิจิตอลเอ็นจิเนียร์ริ่ง (DE): Digital Engineering
Cropped 2020 0 20 17 28 0
Cropped 2020 0 20 17 28 11
Cropped 2020 0 20 17 28 19
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนานาชาติของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ดําเนินการสอนตามมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก และเป็นโปรแกรมหนึ่งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ภายใต้การกํากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนานาชาตินี้ได้ใช้ต้นแบบหลักสูตรของประเทศ สหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้หลักสูตรที่นํามาใช้สอน ยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างสูง ในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ เพราะจะสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะสอนเป็นภาษาไทย
Uploads%2f90d98ff9 5b8c 47e2 9c9d 04e8f7f49092%2fsrinakharinwirot university prasarnmit demonstration school 04

เรื่องน่ารู้ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


●    คุณลักษณะของนักเรียน : “รอบรู้วิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี มีวินัยและคุณธรรม เป็นแกนนำสังคม”
●    ปรัชญาของโรงเรียน : สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา การศึกษา
     คือ ความเจริญงอกงาม (EDUCATION IS GROWTH)
●    อัตลักษณ์ของนักเรียน : รอบรู้วิชาการ ชํานาญเทคโนโลยี มีภาวะผู้นํา คุณธรรมและวินัย
●    คำขวัญของโรงเรียน : ยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย ใส่ใจความเป็ นสากล
●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
●    จุดเน้นของโรงเรียน : การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
     โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา)
●    วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย
     เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
●    เครื่องหมายประจำโรงเรียน : ตรากราฟ เอ๊กซโปเน็นเชียล ฟังก์ชัน y = ex
     หมายถึง ความเจริญงอกงามอันไม่มีที่สิ้นสุด
●    สีประจำโรงเรียน : เทา - แดง
     ○    สีเทา หมายถึง ปัญญา
     ○    สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
     ○    สีเทา - แดง หมายถึง ความกล้าที่จะคิด

Gallery

Keywords

EN Language

Computers Computers/Technology Mathematics Private School artificial intelligence asian digital engineering digital media art education is growth engineer artificial intelligence english global health science information technology innovative english major mathematic engineer multimedia technology performance art private school recreation and language for tourism science smart global science styling visual arts

TH Language

ข้อมูลเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี ดิจิตอลมีเดียอาร์ต ดิจิตอลเอ็นจิเนียร์ริ่ง ดุริยางค์ศิลป์ ทัศนศิลป์ นันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ประสานมิตร ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปัญญาประดิษฐ์ พลศึกษา พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนเอกชน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ วิศวะ ศิลปะการแสดง สาธิต มศว สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแบบ อาหารและการโรงแรม อาเซียน แอนิเมชั่น