โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียน

Satriwitthaya 2 School
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, 10230

About us

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ Satriwitthaya 2 School โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช 2551

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ Satriwitthaya 2 School โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาในขณะนั้น ซึ่งก็คือคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ และมีวันสถาปนาโรงเรียนเป็นวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเมตตาพระราชทานนามโรงเรียนว่า สตรีวิทยา ๒ และได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์เป็นที่เรียนชั่วคราว มีครู 13 คน และนักเรียน 277 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน และปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน หลังจากนั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนขยายการเรียนเต็มรูปแบบ เป็น 72 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2524
Cropped 2020 0 15 14 36 48
Cropped 2020 0 15 14 36 59
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2537 ก็ได้มีการแบ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกมาเป็น "โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น" เนื่องจากมีนักเรียนสมัตรเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่ภายในโรงเรียนกว้างขวาง เพียงพอที่จะขยายพื้นที่ ส่วนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็จะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
หลังจากที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้นได้ดำเนินการสำเร็จเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมบูรณ์แบบแล้ว   จึงได้ประกาศให้รวมทั้งโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าด้วยกัน เพื่อให้การส่งต่อผู้เรียน และการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544

ในปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และพัฒนาโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
Cropped 2020 0 15 14 45 10

หลักสูตรของ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับหลักสูตรที่ใช้จะเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งหลักๆ แล้วในภาพกว้าง จะมีอยู่ทั้งหมด 3 หลักสูตร คือห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP และห้องเรียน ISM

1. ห้องเรียนปกติ
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Progam : EP) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น (Intensive Science-Mathemtics Program : ISM) เป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามรถทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Cropped 2020 0 15 14 48 18
Cropped 2020 0 15 14 48 27
Cropped 2020 0 15 14 48 42
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน SP และห้องเรียน ISM

1. ห้องเรียนปกติ
แบ่งออกเป็น 6 แผนการเรียน คือ

●    วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 5 ห้องเรียน
●    ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จำนวน5 ห้องเรียน
●    ภาษาอังกฤษ-ทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียน
●    ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 2 ห้องเรียน
●    ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ห้องเรียน
●    ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 ห้องเรียน

2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (The Special Program : SP)
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ มี 2 กลุ่มการเรียน คือ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น
(Intensive Science-Mathemtics Program : ISM)
เป็นห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามรถทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Cropped 2020 0 15 14 56 9
 เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

●    คำขวัญของโรงเรียน : เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
●    ปรัชญาของโรงเรียน : พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงเป็นกำลังของหมู่คณะ
●    อักษรชื่อย่อของโรงเรียน : ส.ว.๒
●    เครื่องหมายประจำโรงเรียน : ดอกพิกุลล้อมรัศมีสีแดง 21 แฉก เหนืออักษรย่อ ส.ว.๒
●    สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล
●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล
●    อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ลูกสตรีวิทยา ๒ เป็นเด็กดี
●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
●    สีประจำโรงเรียน : ขาว-แดง
     ○    สีแดง หมายถึง ความรักและความสามัคคี
     ○    สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรมและความบริสุทธิ์

Gallery