โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียน

Satriwittaya School
โรงเรียนสตรีวิทยา

82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

About us

โรงเรียนสตรีวิทยา Satriwittaya School เป็น โรงเรียนหญิงล้วน ของรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โรงเรียนสตรีวิทยา มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหวน ฐิติมา, ป๊อก ปิยธิดา, เก๋ ชลลดา, หนูนา หนึ่งธิดา, ขนมจีน กามิกาเซ่ และติ๊นา ศุภนาฎ นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No

โรงเรียนสตรีวิทยา Satriwittaya School เป็น โรงเรียนหญิงล้วน ของรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกรมศึกษาธิการได้แต่งตั้ง มิสลูสี ดันแลป ขึ้นเป็นครูใหญ่คนแรก ในช่วงแรกตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง หลังวังบูรพาภิรมย์ ในช่วงนั้นคนทั่วไปนิยมเรียกโรงเรียนสตรีวิทยาว่า "โรงเรียนแหม่มสี" และโรงเรียนเปิดรับทั้งชายและหญิง ซึ่งนักเรียนชายต้องอายุไม่เกิน 12 ปี สอนตั้งแต่เด็กอนุบาล ส่วนชั้นประถมมีการสอนภาษาอังกฤษด้วย
Cropped 2020 1 17 10 49 54
Cropped 2020 1 17 10 50 16
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2444 กระทรวงธรรมการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดกรมศึกษาธิการ สอนตามหลักสูตรของกรมศึกษาธิการ และได้จัดการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2449 กระทรวงธรรมการได้รวมโรงเรียนสตรีวิทยากับโรงเรียนศึกษานารีเข้าด้วยกัน ย้ายมาอยู่บริเวณตึกดิน มุมถนนดินสอและถนนราชดำเนินกลาง (ปัจจุบันคือธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด) ใช้ชื่อ โรงเรียนสตรีวิทยา Satriwittaya School จากนั้นจึงได้มีการเปิดหลักสูตรฝึกหัดครูสตรีขึ้นในปี พ.ศ. 2453
และในปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนสตรีวิทยาก็ได้ย้ายมาอยู่ถนนดินสอ หัวมุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้โรงเรียนสตรีวิทยายังเป็นสถานศึกษาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงศึกษาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และพระองค์ยังทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนสตรีวิทยาไว้ในพระอุปถัมภ์อีกด้วย

โรงเรียนสตรีวิทยา มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหวน ฐิติมา, ป๊อก ปิยธิดา, เก๋ ชลลดา, หนูนา หนึ่งธิดา, ขนมจีน กามิกาเซ่ และติ๊นา ศุภนาฎ นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No
Cropped 2020 1 17 10 58 29

หลักสูตรของ โรงเรียนสตรีวิทยา 


โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วน ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โครงการ English Program รวมไปถึงห้องเรียนพิเศษ GIFTED โดยแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น

●    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท. และสอวน.)
●    ห้องเรียนความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
●    โครงการ English Program
●    ห้องเรียนปกติ
Cropped 2020 1 17 11 6 43
Cropped 2020 1 17 11 7 4
Cropped 2020 1 17 11 7 47
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียนทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสายศิลป์อย่างครบถ้วน คือ

●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED MATH
●    ห้องแรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (พสวท.)
●    โครงการ English Program
●    แผนการเรียนศิลป์-คำนวน
●    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน
●    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
●    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาเยอรมัน
●    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนศิลป์-ภาษาไทย

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนสตรีวิทยา 


●    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : มุ่งพัฒนาสตรีวิทยาเป็นต้นแบบการสร้างสุภาพสตรี
      ผู้นำทางสติปัญญา และมีคุณธรรม ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
      ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      และดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

●    สัญลักษณ์ของโรงเรียน : ตัวอักษร ส.ว. ไขว้กัน ขอบนอกของตัวอักษรสีแดง
      ด้านในเป็นสีขาวอยู่ในเครื่องหมายวงกลม ด้านบนมีรัศมีสีแดง
      ด้านล่างมีลวดลายไทยเป็นเส้นโค้งครึ่งวงกลม ตรงกลางเป็นลายไทยทั้งสองข้างมีอุบะห้อย
Cropped 2020 1 17 11 8 54
●    อักษรย่อของโรงเรียน : ส.ว.
●    คำขวัญของโรงเรียน : เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา
●    คติพจน์ของโรงเรียน : ธมม สุจริตต จเร พึงประพฤติธรรมให้สุจริต

●    สีประจำโรงเรียน : แดง - ขาว
     ○    สีแดง หมายถึง ความรักและความสามัคคี
     ○    สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรมและความบริสุทธิ์

●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นโพธิ์
●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเต็งแต้วแก้วกาหลง

Gallery