โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียน

Samsenwittayalai School
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

132/11 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400

About us

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย Samsenwittayalai School เป็นโรงเรียนย่านพระราม 6 ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา มีหลักสูตรพิเศษมากมายที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น English Program, Enrichment Science Classroom : ESC, Mathematics and Science Enrichment Program: MSEP, Intensive Mathematics Program: IMP

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย Samsenwittayalai School เป็นโรงเรียนย่านพระราม 6 ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498 โดยในปี พ.ศ.2494 โรงเรียนนี้เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูอีกแห่งหนึ่งที่แถวๆ รางน้ำ แต่ว่ามีสถานที่ไม่เพียงพอต่อนักเรียน จึงโอนโรงเรียนที่กำลังสร้างนี้ให้เป็นโรงเรียนมัธยมของกรมวิสามัญ (ในเวลานั้น) ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “โรงเรียนรางน้ำ” ซึ่งแรกเริ่มเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายที่ย้ายมาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสเท่านั้น
ต่อมาในปี ปี พ.ศ.2495 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนศรีอยุธยา” และมีการเปิดรับนักเรียนหญิงจำนวนหนึ่งเข้าเรียนด้วยในสถานที่เดียวกันโดยแยกเป็นโรงเรียนศรีอยุธยา (ชาย) และโรงเรียนศรีอยุธยา (หญิง) ต่อมามีนักเรียน ม.1 - ม.6 เข้าไปเรียนเพิ่มเติมจนสถานที่คับแคบ ทำให้ต้องมีการเรียนสองผลัด คือ รอบเช้าและรอบบ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดซื้อที่ดินของเอกชนอันเป็นมรดกของพระยาเพชรปราณี เนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่บริเวณริมคลองประปา ถนนพระราม 6
Cropped 2020 1 11 14 1 16
Cropped 2020 1 11 14 2 41
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ย้ายนักเรียนชายจากโรงเรียนศรีอยุธยามาเข้าเรียนเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498 ให้ชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่า "โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย" Samsenwittayalai School

จากนั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียว ซึ่งใช้หลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วรรณสิงห์ พิธีกรรายการ เถื่อน Travel, ว่าน ธนกฤต, จอห์น วิญญู, ยอด Bodyslam, เจนนิษฐ์ BNK48, จ๋า BNK48 และเก้า สุภัสสรา
Uploads%2feebb37cc e027 4b43 af4f e2bc7716b235%2fsamsenwittayalai school 03

หลักสูตรของ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ทางโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2551 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษมากมายที่น่าสนใจ ได้แก่

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program: EP) 

เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรเดียวกับการเรียนการสอนภาคปกติ แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่จบการศึกษา มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program เป็นอาจารย์ต่างประเทศเจ้าของภาษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีทั้งอาจารย์จากอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม 
 (Enrichment Science Classroom : ESC) 


ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Mathematics and Science Enrichment Program: MSEP) ใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
Cropped 2020 1 11 14 13 45
Cropped 2020 1 11 14 14 8
Cropped 2020 1 11 14 14 33
 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เร่งรัดคณิตศาสตร์ เสริมคอมพิวเตอร์ 
 (Intensive Mathematics Program: IMP) 


ก่อนหน้านี้มีชื่อว่า ห้องเรียนเรียนล่วงหน้าคณิตศาสตร์เสริมคอมพิวเตอร์ (Mathematics Advance Placement Program with Computer: Math.AP & Com.: AP-Program) มีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยเรียนเหมือนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ แต่ต่างกันที่วิชาคณิตศาสตร์ที่ลดเวลาเรียนจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี ในปีที่ 3 จะเป็นการทำแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งจัดให้เรียน Calculus AP โดยใช้หลักสูตรของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามความสมัครใจ) และทำโครงงาน และใน 3 ปีมีการจัดให้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกภาคเรียน
ในส่วนของแผนการเรียนในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
●    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
      (Enrichment Science Classroom : ESC)
●    ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
      (Mathematics and Science Enrichment Program: MSEP)
●    โครงการ English Program (EP)
●    ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
●    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
      (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE)
●    ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
      (Mathematics and Science Enrichment Program : MSEP)
●    โครงการ English Program (EP)
      ○    กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
      ○    กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์
      ○    กลุ่มการเรียนภาษาฝรั่งเศส/เยอรมัน
●    ห้องเรียนปกติ
      ○    กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
      ○    กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์
      ○    กลุ่มการเรียนภาษาฝรั่งเศส
      ○    กลุ่มการเรียนภาษาเยอรมัน
      ○    กลุ่มการเรียนภาษาเกาหลี
      ○    กลุ่มการเรียนภาษาจีน/ญี่ปุ่น
Cropped 2020 1 11 14 20 6

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย


●    คำขวัญของโรงเรียน : ลูกสามเสนมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  มีน้ำใจ

●    ตราประจำโรงเรียน : ดวงประทีป เหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนภายในวงกลม
      มีปรัชญาของโรงเรียนเป็นภาษาบาลี และคำแปลเขียนล้อมวงกลมรอบนอก
      และชื่อโรงเรียนในแถบโบว์ปลายพลิ้วรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนล่างสุด

●    ปรัชญาของโรงเรียน : สทฺธา  สาธุ  ปติฏฺตา (ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ)

●    วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมุ่งมั่นจัดการศึกษา
      เพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะภาษาในระดับสากล
      มีความเป็นไทยบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม

●    สีประจำโรงเรียน : สีชมพู - เขียว
●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นนนทรี

Gallery