โรงเรียนราชินี
โรงเรียน

Rajini School
โรงเรียนราชินี

444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

About us

โรงเรียนราชินี Rajini School โรงเรียนหญิงล้วน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง โรงเรียนที่สอนให้เด็กผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี ตั้งอยู่ในย่าน ปากคลองตลาด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่ 2 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนราชินี Rajini School โรงเรียนหญิงล้วน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง โรงเรียนที่สอนให้เด็กผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2441  ในย่านปากคลองตลาด โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในตอนแรก โรงเรียนราชินี ได้จ้างคุณครูชาวญี่ปุ่นจำนวน 3 คนให้มาสอนภาษาอังกฤษ คำนวณ วิทยาศาสตร์ วาดเขียน เย็บปัก และการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง โดยมีพระราชดำริประจำโรงเรียนที่ว่า
 
“ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยาและมารยาท”
Cropped 2019 11 2 13 49 25

แรกเริ่ม โรงเรียนราชินี Rajini School ตั้งอยู่ ณ ตึกแถวมุมถนนอัษฎางค์ และถนนจักรเพชร ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ตึกริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองตลาด แต่เมื่อปีพ.ศ. 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนราชินีได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่สุนันทาลัย

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2450 โรงเรียนราชินี ได้เริ่มใช้หลักสูตรของกระทรวงธรรมการ และได้รับใบรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีพ.ศ. 2460 ซึ่งในขณะนั้นก็มีแผนกการช่าง สอนภาษาไทยถึงชั้นประถม 3 (จบระดับประถมศึกษาสมัยนั้น) สอนวิชาเย็บปักถักร้อย ทำดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง และประกอบอาหาร รวมไปถึงโรงเรียนได้เปิดชั้นมัธยมวิสามัญขึ้นสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาวาดเขียน มีครูชาวต่างประเทศ ที่สำเร็จวิชาเหล่านี้มาสอนร่วมกับครูไทย จากนั้นในปีพ.ศ. 2466 ก็ได้มีการเปิดแผนกอนุบาลทารกขึ้นอีกแผนกหนึ่ง รับเด็กอายุ 3-5 ขวบ โดยไม่เก็บเงินบำรุง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 โรงเรียนแบ่งภาคเรียนเป็น 3 ภาค และปิดในวันเทศกาลต่างๆ ตามปฏิทินหลวง และให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบอย่างที่แต่งอยู่ทุกวันนี้ ชั้นเรียนมีมัธยมวิสามัญ 2 ห้อง มัธยมสามัญ 6 ห้อง ประถม 3 ห้อง เตรียมประถม 1 ห้อง รวม 12 ห้องเรียน การเรียนของมัธยมวิสามัญแบ่งเป็น 2 สาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือแผนกภาษาและแผนกวิทยาศาสตร์ 

หลังจากที่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงสร้างโรงเรียนราชินีบนขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ก็ได้ย้ายชั้นมัธยมวิสามัญศึกษาจากโรงเรียนราชินีไปเรียนที่โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนราชินีจึงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 เป็นชั้นสูงสุดมาตั้งแต่ตอนนั้น

Cropped 2019 11 2 13 49 37
Cropped 2019 11 2 13 49 47

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนราชินี


เด็กนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนราชินีจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกัน 9 ประการ คือ

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่ความรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 9. มีความเป็นกุลสตรีและสุภาพบุรุษ
โรงเรียนราชินี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่ 2 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลยทีเดียว โดยสำหรับเด็กๆ ในชั้นอนุบาล 2-3 จะได้เรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ส่วนเด็กตั้งแต่ชั้นประถมเป็นต้นไปก็จะได้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั่นเอง
Cropped 2019 11 2 14 3 7

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

โรงเรียนราชินี ในส่วนของชั้นอนุบาลจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ  3 – 5 ปี ที่จะแบ่งเป็น
 
 • เด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี
 • เด็กชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี
ซึ่งเน้นสอนให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสมวัยโดยเน้นไปที่พัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเล่น  ช่วยส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งเน้นให้คุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สำหรับสาระการเรียนรู้ที่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชินีในช่วงชั้นอนุบาลจะได้เรียนรู้นั้น จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กเอง ทั้งบุคคลและสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวที่เด็กๆ มีโอกาสใกล้ชิดหรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจ โดยที่โรงเรียนราชินีจะเน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่เน้นเนื้อหาการท่องจำ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการ จะบูรณาการทักษะที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้เรียน เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะความคิด ทักษะการใช้ภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ขณะเดียวกันจะปลูกฝังให้เกิดเจตคติที่ดี  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  เช่น  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียน รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กอายุ  3 – 5 ปี เพื่อพัฒนาเด็กๆ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 3-5 ปี คือ
 
 1. เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเด็ก คือ ควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังและรักษาให้สะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะคนเดียวหรือกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และมารยาทที่ดี
 2. เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และสิ่งแวดล้อม เด็กควรได้รู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
 3. เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมของเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
 4. เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กควรจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก  ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Cropped 2019 11 2 14 6 55
สิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมทักษะในการเรียนรู้ของเด็กคือ บรรยากาศในการเรียนรู้ โดยที่โรงเรียนราชินีมีทั้งห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องอ่านหนังสือ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในห้องเรียน

นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ มุมหนังสือ มุมศิลปะ และมุมเครื่องเล่นสัมผัส รวมทั้งมีการจัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ จัดห้องเรียนให้มีความสะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ มีการแสดงผลงานของนักเรียนติดไว้ที่ต่างๆ ที่นักเรียนเอื้อมถึง

ซึ่งแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมนั้นจะคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด  ความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นหลัก โดยมีการจัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จัดที่นั่งเล่นพักผ่อนใต้ต้นไม้ จัดที่เล่นน้ำ และจัดบ่อทรายให้กับนักเรียน
Cropped 2019 11 2 14 12 6
Cropped 2019 11 2 14 12 23
Cropped 2019 11 2 14 12 37
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนราชินีจะใช้หลักสูตรการศึกษาเดียวกันทั้งหมด คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”
สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงินและสีชมพู
สีน้ำเงิน หมายถึง สีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
สีชมพู หมายถึง สีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล ดอกพิกุลนั้นแม้จะร่วงหล่นจากต้น และดอกแห้งไปแล้วแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นหอม ซึ่งเป็นการสอนนักเรียนราชินีให้ประพฤติตนเองให้ดีดั่งดอกพิกุลไม่ว่าจะแก่ชราก็ขอให้คงความดีเอาไว้

ปรัชญาของโรงเรียน : เลิศความรู้คู่จริยา
Cropped 2019 11 2 14 16 7

เรื่องน่าสนใจของ โรงเรียนราชินี

 • โรงเรียนราชินีมีการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแต่ก็มีนักเรียนชายด้วยเช่นกัน
 • อัตลักษณ์ของนักเรียนราชินี คือ ความเป็นกุลสตรีไทย
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียนราชินี คือ ความเป็นไทย
 • มีการมอบรางวัลดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว 7 สี 7 ความหมาย
 • ดาวสีแดง เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ดาวสีเหลือง เป็นนักเรียนที่มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ดาวสีชมพู เป็นนักเรียนที่มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • ดาวสีเขียว เป็นนักเรียนที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 • ดาวสีแสด เป็นนักเรียนที่มีความรู้ และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
 • ดาวสีฟ้า เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 • ดาวสีม่วง เป็นนักเรียนที่มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
 • และสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับดาวดีเด่นตั้งแต่ 4 ประเภทขึ้นไปจะได้รับดาวพิเศษคือ ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว (ดาวสีทอง)
 • โรงเรียนราชินีเป็นโรงเรียนแรกที่ได้จัดการเรียนการสอนวิชายุวกาชาดขึ้น

Gallery