โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียน

Phatthalung School
โรงเรียนพัทลุง

270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง, 93000

  • 074-613-022

About us

โรงเรียนพัทลุง Phatthalung School เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด พัทลุง โดยถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World citizen)

โรงเรียนพัทลุง Phatthalung School เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด พัทลุง โดยถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 เมษายน 2448 จากการโปรดเกล้าฯ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรทั่วไปขึ้นตามวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง ในช่วงปี พ.ศ.2442 ซึ่งเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง  รตนธโช) เปิดโรงเรียนขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดวัง ตำบลลำปำ ก่อนที่จะประกาศเปิดโรงเรียน

ในวันที่ 1 เมษายน 2448 ได้มีการประกาศตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนหลวง ชื่อ “โรงเรียนอภยานานิวาส” นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง โดยทำการเปิดสอนที่ศาลาการเปรียญวัดวัง ต่อมาในปี 22 มิถุนายน 2455 ได้ย้ายโรงเรียนไปยังบริเวณริมทะเลสาบลำปำ เรียกชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนอภยานุกูล” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง” และต่อมาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2469 ได้ย้ายโรงเรียนจากริมทะเลสาบลำปำมาทำการสอนที่ตำบลคูหาสวรรค์ และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง"
Cropped 2020 2 30 17 19 26
Cropped 2020 2 30 17 19 38
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพัทลุง" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2470 และเมื่อโรงเรียนได้เปิดทำการสอนจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 31 มกราคม 2500 เป็น "โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง"

โดยโรงเรียนพัทลุงเป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรคุณภาพออกมามากมาย เช่น กนกพงศ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2539, วิภาส นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2555, รัตน์ใจ นักกรีฑาหญิงทีมชาติไทย, อดุลย์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย และ โอ ปวีร์ นักร้อง/นักดนตรี
Cropped 2020 2 30 17 20 54

หลักสูตรของโรงเรียนพัทลุง

โรงเรียนพัทลุง เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้มีการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโรงเรียนและนักเรียน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโรงเรียนมาตรฐานสากล (World -class standard school) ที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) อีกด้วย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
● ห้องเรียนธรรมดา
● ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTE)
● ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ (MEP)
Cropped 2020 2 30 17 23 40
Cropped 2020 2 30 17 23 51
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
● แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
● ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTE)
● แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป (ไทย-สังคม)
● แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
● แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
● แผนการเรียนศิลป์-ภาษาเยอรมัน
● แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน
● แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษขั้นสูง (IEP)
● แผนการเรียนศิลป์-ภาษาภาษาญี่ปุ่น
Cropped 2020 2 30 17 26 9

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนพัทลุง

● วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : ภายในปี 2562 โรงเรียนพัทลุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
   ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล โดยยึดพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
   และดำรงชีวิตตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง

● คติพจน์ของโรงเรียน : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"
   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้

● ปรัชญาของโรงเรียน : ศึกษาเด่น ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
● อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ศึกษาเด่น ประพฤติดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
● เอกลักษณ์ของโรงเรียน : รักสถาบัน
● สีประจำโรงเรียน : สีเขียว - เหลือง
  ○  "เขียว"  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์  เจริญงอกงามของป่าและสวน อันเขียวขจี
  ○  "เหลือง" หมายถึง ความรุ่งเรือง รอบรู้ เปรียบเหมือนรวงข้าวที่มีเมล็ดเต็ม มีสีเหลืองอร่าม
● ธงประจำโรงเรียน : "ธงเขียว-เหลือง"
   เป็นธงแถบสีเขียวบนแถบสีเหลือง มีตราโรงเรียนพัทลุงอยู่ตรงกลางธง

Gallery