โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียน

Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

248/89 หมู่บ้านสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, 10240

  • 02-372-0228

About us

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School เป็นโรงเรียนแถว สะพานสูง ที่ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านสัมมากร ซึ่งเป็น โรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School เป็นโรงเรียนแถว สะพานสูง ที่ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านสัมมากร ซึ่งเป็น โรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยกรมสามัญศึกษาได้รับพระราชทานที่ดิน จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2534 จึงได้ใช้พื้นที่อันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้านสัมมากร มาเปิดโรงเรียนขึ้น
Cropped 2020 2 23 14 1 49
Cropped 2020 2 23 14 2 3
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า "เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2" ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

และในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า" โดยโรงเรียนได้ดำเนินการรับนักเรียน รุ่น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 472 คน แลำดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา

โดย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคน ได้แก่ โฟร์ ศกลรัตน์, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, เป็ก ผลิตโชค, สายป่าน อภิญญา และเต้ย ไมค์ทองคำ
Cropped 2020 2 23 14 3 35

หลักสูตรของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3)
●  ห้องเรียนพิเศษ English Program
●  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
●  ห้องเรียนปกติ
    ○ กลุ่มมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
    ○ กลุ่มมุ่งเน้นภาษาจีน
    ○ กลุ่มมุ่งเน้นภาษาญี่ปุ่น
    ○ กลุ่มมุ่งเน้นภาษาฝรั่งเศส/เกาหลี
    ○ กลุ่มมุ่งเน้นศิลปะ-คอมพิวเตอร์
Cropped 2020 2 23 14 10 22
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
●  ห้องเรียนพิเศษ English Program
●  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
●  ห้องเรียนปกติ
    ○ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    ○ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
    ○ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
    ○ แผนการการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
    ○ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส/เกาหลี
    ○ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ
Cropped 2020 2 23 14 12 49

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

●  อักษรย่อ : น.ต.อ.น.
●  ปรัชญาโรงเรียน : ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม (คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์)
●  คติพจน์ของโรงเรียน : ความดีไม่ดับสูญ (ผู้อำนวยการเผดิม สุวรรณโพธิ์ มอบให้)
●  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระมหาราชทรงครุฑ
●  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : พระเกี้ยว
●  ตราประจำโรงเรียน : มงกุฎขัตติยราชนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.
●  สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ชมพู

Gallery