โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
โรงเรียน

Khemasiri Memorial School
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, 10700

  • 02-424-2244

About us

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ Khemasiri Memorial School โรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังในย่าน สะพานซังฮี้ เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนจบมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร IEP โดยอ้างอิงจากหลักสูตรของสถาบัน Cambridge โดยมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ Khemasiri Memorial School โรงเรียนหญิงล้วน ชื่อดังในย่านสะพานซังฮี้ เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนจบมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475 โดยหม่อมเจ้า พูนศรีเกษม เกษมศรี และ หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ซึ่งทรงปรารถนาจะตั้งโรงเรียนขึ้นในวังแบบโรงเรียนราษฎร์ (Public School) ในประเทศอังกฤษ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย-เดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นทานมัย โดยมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้แก่กุลบุตร กุลธิดาในสมัยนั้น

แต่เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวัง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ และตั้งชื่อโรงเรียนตามพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เมื่อครั้งยังมิได้ทรงกรม ทรงพระนามว่า พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยคหรือ ในภาษามคธว่า "เขมสิริศุภโยโค" คำว่า "เกษมศรี" ต่อมาเป็นราชสกุลในสายสกุลของ พระองค์ท่านจึงเป็นต้นกำเนิดแห่งนาม "โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์" แปลว่า "ระลึกถึงเกษมศรี" นั่นเอง
Cropped 2020 2 23 12 53 40
Cropped 2020 2 23 12 53 50
โดยวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475 โดยรับนักเรียน เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยมีหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่ และในปัจจุบันโรงเรียนยังคงทำดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้" ในการอบรมให้นักเรียนหญิงมี กิริยา มารยาทเรียบร้อย น่ารัก แบบกุลสตรีไทย แต่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เป็นสากล รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนหญิงทุกคนที่จบการศึกษาไป

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น นิด อรพรรณ, แก้ว อภิรดี, ป๊อก ปิยธิดา, ทราย เจริญปุระ, กรีน AF5 และชิงชิง คริษฐา
Cropped 2020 2 23 12 55 25

หลักสูตรของ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็น โรงเรียนหญิงล้วน ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กระทรวงศึกษาธิการ ที่แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการจัดระบบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6) เพิ่ม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษาในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาฯลฯ มาสอนในระดับชั้นมัธยมปลาย 4-6

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร IEP โดยอ้างอิงจากหลักสูตรของสถาบัน Cambridge โดยมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด และเพิ่มการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) เป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
Cropped 2020 2 23 12 58 57
Cropped 2020 2 23 12 59 7
Cropped 2020 2 23 12 59 21
โดยโรงเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีการเรียนการสอนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

ชั้นประถมศึกษา
●  หลักสูตรปกติ
●  หลักสูตร IEP

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
●  หลักสูตรปกติ
●  หลักสูตร IEP

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
●  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
●  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
●  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
●  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
●  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
Cropped 2020 2 23 13 10 12

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


●  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนสตรีที่ผู้เรียนมีจรรยามารยาทงาม  รู้จักใช้กระบวนการคิด
    ฉลาดใช้เทคโนโลยี  สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และรู้จักวางแผนการเงิน
●  ตราประจำโรงเรียน : กศ. ย่อมาจาก “เกษมศรี”
●  เอกลักษณ์โรงเรียน : รักประเพณี มีมรรยาทงาม
●  ปรัชญาของโรงเรียน : นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้
●  สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน -แดง
    ○ สีน้ำเงิน เป็นสีประจำวันศุกร์ (อนุโลมมาจากสีฟ้า) ซึ่งเป็นวันประสูติ
       ของหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
    ○ สีแดง เป็นสีประจำวันอาทิตย์ เป็นวันประสูติของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
●  ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า

Gallery