โรงเรียนหอวัง
โรงเรียน

Horwang School
โรงเรียนหอวัง

16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900

About us

โรงเรียนหอวัง Horwang School โรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษา ตั้งอยู่ ย่านลาดพร้าว เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1-6 โดยเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ และใช้หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551

โรงเรียนหอวัง Horwang School ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509 เป็นโรงเรียนสหศึกษารัฐบาล เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ โดยแรกเริ่มนั้น โรงเรียนหอวัง มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับ "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย"

ซึ่งคำว่า หอวัง มีที่มาจากพระตำหนักแห่งหนึ่ง ณ ทุ่งปทุมวัน ชื่อว่า "วังวินด์เซอร์" หรือเรียกกันโดยสามัญว่า "พระตำหนักหอวัง" เนื่องจากเป็นตึกมีหอสูง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นหลังจากทรงตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นมา
โดยหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จสวรรคตก็ได้ใช้พระตำหนักหอวังเป็นอาคารเรียนของ โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 และจากนั้นไม่นานก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารเรียนสร้างใหม่ ริมถนนพญาไท จนถึง พ.ศ. 2481 แล้วโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ก็ได้ถูกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยุบลง และจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติในระยะนั้น
ต่อมาในปีพ.ศ. 2509 ศิษย์เก่าจาก โรงเรียนมัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รวมตัวกันก่อตั้ง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น และมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมว่า ควรฟื้นฟูโรงเรียนขึ้นมาอีก จนได้ที่ตั้งของโรงเรียนบางเขนวิทยา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509

จากนั้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2511 โรงเรียนบางเขนวิทยา ก็ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการเป็น "โรงเรียนหอวัง" มาจนถึงปัจจุบัน
Cropped 2019 11 9 16 43 35
Cropped 2019 11 9 16 44 37

หลักสูตรของ โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนหอวัง เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1-6 โดยเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ และใช้หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ดังนี้
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มีทั้งหมด 15 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 9 ห้อง
 • ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล) จำนวน 1 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 3 ห้อง
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง Gifted) จำนวน 2 ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มีทั้งหมด 15 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 9 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 4 ห้อง
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง Gifted) จำนวน 2 ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มีทั้งหมด 15 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 8 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 5 ห้อง
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง Gifted) จำนวน 2 ห้อง
Cropped 2019 11 9 16 52 21

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

มีทั้งหมด 16 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม) จำนวน 1 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (STEM) จำนวน 1 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) จำนวน 1 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) จำนวน 2 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม) จำนวน 1 ห้อง
 • ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล) จำนวน 1 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 3 ห้อง
 • กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม) จำนวน 1 ห้อง
(โดยกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาเยอรมัน)

โรงเรียนหอวัง มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกที่มีประสิทธิภาพ สามาถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดเพิ่มเติมจากหลักสูตรให้มีการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (Native Speaker) และใช้สื่อเทคโนโลยีสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
Cropped 2019 11 9 16 59 15
Cropped 2019 11 9 16 59 38
Cropped 2019 11 9 16 59 51

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนหอวัง

 • ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า  การศึกษาเชิดชู  รู้ค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 • วิสัยทัศน์ : โรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 • พุทธพจน์ : สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญฺ   ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา
 • สัญลักษณ์ : บัวพระเกี้ยว
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล-เหลือง
  ○ สีน้ำตาล หมายถึง เลือดเข้มข้น ความเข้มแข็ง มีจิตใจหนักแน่น มีความสุภาพ
  ○ สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และการยึดมั่นในคุณธรรมเป็นแนวดำเนินชีวิต

Gallery