โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียน

Debsirin School
โรงเรียนเทพศิรินทร์

1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร, 10100

  • 02-224-6085

About us

โรงเรียนเทพศิรินทร์ Debsirin School โรงเรียนชายล้วน ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ Debsirin School โรงเรียนชายล้วน ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีดำริสร้างพระอาราม เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสนองพระเดชพระคุณแด่องค์พระราชชนนี คือ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดเทพศิรินทราวาสขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2419 จากนั้นจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งเมื่อก่อนใช้ชื่อว่า โรงเรียนปริยัติธรรมบาลี ขึ้นภายใน วัดเทพศิรินทราวาส

ด้วยพระราชปรารภที่จะทำนุบำรุงการศึกษาเล่าเรียนให้เจริญแพร่หลายขึ้นโดยรวดเร็ว จึงมีพระบรมราชโองการให้จัดการศึกษาสำหรับราษฎรขึ้น โดยได้อาศัยศาลาการเปรียญภายในวัดเทพศิรินทราวาสเป็นที่ทำการเรียนการสอน
Cropped 2020 0 3 11 36 9
Cropped 2020 0 3 11 36 38

ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามตึกเรียนแห่งแรกของโรงเรียนว่า ตึกแม้นนฤมิตร์ และในปี พ.ศ. 2453 ได้มีพระราชประสงค์ที่จะทรงเกื้อหนุนการศึกษาในประเทศสยามให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ส่วนตึกเรียนหลังที่ 2 เกิดจากเงินมรดกพระราชทานจำนวน 80,000 บาท อันเป็นสมบัติของ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงเยาวมาลย์นฤมลกรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี ซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้วให้กระทรวงธรรมการทำการจัดสร้างตึกเรียนขึ้น ต่อมาจึงได้ใช้ชื่อว่าตึก เยาวมาลย์อุทิศ

และเมื่อมีการสร้างอาคารเรียน 2 หลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนเทพศิรินทร์Debsirin School

Cropped 2020 0 3 11 38 37

หลักสูตรของ โรงเรียนเทพศิรินทร์


โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งประเภทห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  1. ห้องเรียนห้องปกติ 4 ห้อง
  2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง
  3. ห้อง Mini English Program (MEP) 2 ห้อง (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558)
  4. ห้อง English Program (EP) 1 ห้อง (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกแผนการเรียน English Program เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2449
Cropped 2020 0 3 11 47 35
Cropped 2020 0 3 12 4 37
Cropped 2020 0 3 11 50 13
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะแบ่งห้องเรียน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

จำนวน 7 ห้อง (เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (IEP) จำนวน 1 ห้อง)
 

ห้องเรียนศิลป์

จำนวน 5 ห้อง
● ศิลป์-คณิตศาสตร์
● ศิลป์-ภาษาต่างประเทศ เปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่
   ○ ภาษาฝรั่งเศส
   ○ ภาษาเยอรมัน
   ○ ภาษาจีน
   ○ ภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งห้องเรียนศิลป์ที่นี่จะเรียกว่า ˝สายศิลป์รวม˝ เพราะ ห้องเรียนศิลป์ทั้ง 2 ห้องนั้น จะเป็นการเรียนร่วมชั้นเรียนโดยไม่มีการแยกห้องเรียนว่าเป็นห้องเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียนศิลป์-ภาษาต่างประเทศ แต่จะมีวิชาเลือกไปทางสายของตนเอง
Cropped 2020 0 3 12 5 7

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์


●    โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย
      ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
●    นักเรียนเทพศิรินทร์ เรียกตัวเองว่า “ลูกแม่รำเพย”
●    เป็นหนึ่งในโรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร
●    คติพจน์ประจำโรงเรียน : น สิยา โลกวฑฺฒโน ไม่ควรเป็นคนรกโลก
●    อัตลักษณ์ของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ : "วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มายาทงาม"
●    สีประจำโรงเรียน : สีเขียว – เหลือง เป็นสีของใบและดอกรำเพย
●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกรำเพย

●    ตราประจำโรงเรียน :
     ○    ตราพระอาทิตย์กับทะเล แสดงถึงพระอาทิตย์พึ่งแรกขึ้น ที่มาจากคำว่า ภาณุรังษี ซึ่งหมายถึง
           สมเด็จพระปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรดช
           เพราะพระองค์ท่านมีพระเดชพระคุณต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเอนกประการ
           ได้ทรงสร้างตึกแม้นนฤมิตรให้ป็นสถานที่เล่าเรียน ซึ่งเป็นตึกแรกของโรงเรียน
     ○    อักษร "ม" หมายถึง หม่อมแม้น ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา
           เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกชั้นหนึ่งของหม่อมแม้น เป็นที่ระลึกชายาสุดที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาฯ
     ○    ดอกรำเพย หมายถึง สมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
           เพราะพระนามเดิมของพระองค์ท่านว่า หม่อมเจ้าหญิงรำเพย ฯ

●    เอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ คือ
      เน้นด้านการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักสามัคคี ภาคภูมิใจในโรงเรียน เคารพคุณครู รุ่นพี่
      คอยดูแลรุ่นน้อง และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและสถาบัน
      ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการบ่มเพาะโดยกระบวนการ "พัฒนาศักยภาพลูกแม่รำเพย"
      เพื่อคงเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในการสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณภาพ
      มีคุณค่าต่อโรงเรียน ครอบครัว และสังคม ดังต่อไปนี้
     ○    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รู้จักและประทับใจ
     ○    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สายใยรักและผูกพัน
     ○    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เชื่อมั่นในตนเอง
     ○    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง
     ○    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เตรียมพร้อมสู่อนาคต
     ○    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สืบสานเกียรติภูมิเทพศิรินทร์
Cropped 2020 0 3 12 41 42
●    โรงเรียนเทพศิรินทร์ มี 9 เครือข่าย
     ○    เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
     ○    เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
     ○    เทพศิรินทร์นนทบุรี
     ○    เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
     ○    เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
     ○    เทพศิรินทร์ขอนแก่น
     ○    เทพศิรินทร์เชียงใหม
     ○    เทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
     ○    เทพศิรินทร์สมุทรปราการ

Gallery