โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียน

Chulalongkorn University Demonstration Secondary School
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

About us

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม Chulalongkorn University Demonstration Secondary School มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทางโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) นั้นจะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน คือ ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม Chulalongkorn University Demonstration Secondary School หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่ผู้ปกครองหลายท่านให้ความสนใจ และอยากส่งบุตรหลายเข้าเรียนมากที่สุดในกรุงเทพฯ ก็คงจะต้องมีชื่อของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอยู่ด้วยอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่เป็นเสมือนสถานที่บ่มเพาะความรู้ ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเป้าหมายอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเอง
สำหรับประวัติของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม Chulalongkorn University Demonstration Secondary School นั้นเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งการก่อตั้งครั้งนี้ก็เพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครู ของทางคณะครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะจบการศึกษาและทำหน้าที่คุณครูในอนาคต และในปี 2512 ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ก็ได้แยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)
Cropped 2020 0 3 16 13 53
Cropped 2020 0 3 16 14 4

ข้อมูลโดยสังเขป
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสาธิตจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
วันที่ก่อตั้ง : 20 มิถุนายน 2501
ผู้ก่อตั้ง : ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ที่ตั้ง : 254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำของภูมิภาคที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
              และร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มุ่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
              เพื่อเสริมสร้างสังคมการศึกษาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สีประจำโรงเรียน : สีชมพู
คำขวัญ : ความรู้ คู่คุณธรรม
สัญลักษณ์ : พระเกี้ยว
Cropped 2020 0 3 16 14 19
โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) นั้นมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแต่ละระดับชั้นจะมีจำนวน 7 ห้องด้วยกัน และส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) มากกว่าเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาในระดับมาตรฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทางโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) นั้นจะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน คือ
Cropped 2020 0 3 16 14 34
Cropped 2020 0 3 16 14 45
Cropped 2020 0 3 16 14 59
•    ภาษาไทย
จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอ้างอ้างทางศาสตร์การจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย โดยรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติมจะมีให้ในทุกระดับชั้น และทุกภาคการศึกษา

•    ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจะมีทั้งหมด 5 ภาษา คือ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และภาษจีน

•    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหมวดนี้ จะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ สังคม ศาสนา รวมทั้งทางด้านวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีวิชาเลือกเสรี (เพิ่มเติม) ในหมวดนี้ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 6

•    คณิตศาสตร์
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระดับม. ต้น และ ม.ปลาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายให้พร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
Cropped 2020 0 3 16 15 30
•    วิทยาศาสตร์
มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีห้องทดลอง และแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็มีการเปิดภาควิชาที่เน้นในการพิชิตโจทย์ O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมกับให้กับนักเรียนด้วย

•    สุขศึกษาและพลศึกษา
ในหมวดนี้จะมีการเพิ่มเติมด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา อาทิเช่น มวยไทย ยิมนาสติก กระบี่กระบอง ตะกร้อ เปตอง ฮอกกี้ แบดมินตัน วอลเลย์บอล เป็นต้น

•    ศิลปะ
เน้นความเป็นเลิศในด้านของกิจกรรมและวิชาชีพเกี่ยวกับศิลปะ โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนมากมาย ทั้งเรื่องของ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การออกแบบ รวมทั้งทักษะพื้นฐานทางสถาปัตย์ เป็นต้น

•    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะ และสาระสำคัญพื้นฐานที่ช่วยต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานบ้าน
​​​​​​​
นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แผนการศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนในโครงการ และพัฒนาการหลักสูตรการจัดการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ ด้วยวิธีการศึกษาพิเศษ รวมทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์อีกด้วย

Gallery