โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียน

Benjamarachalai School
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

126 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200

  • 02-222-7881

About us

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Benjamarachalai school under the royal patronage เป็น โรงเรียนรัฐบาล หญิงล้วน ในย่านเสาชิงช้า เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความสนใจ เน้นให้เด็กเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในโลกอนาคตภายภาคหน้าได้

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Benjamarachalai school under the royal patronage เป็น โรงเรียนรัฐบาล หญิงล้วน ในย่านเสาชิงช้า เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2456 เดิมเป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ พระราชโอรสในพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า "เบญจมราชาลัย" เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรกของประเทศไทย
โดยเริ่มเปิดสอนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถม ทั้งประจำและไปกลับ รับนักเรียนในกรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบ ได้ขยายการสอนถึงวิชาครูมัธยม ต่อมาในภายหลังได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสชั้นสูง เทียบเท่าประโยคมัธยมบริบูรณ์ชาย ที่เรียกว่า ประโยคมัธยมวิสามัญ จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2472 ได้เปิดสอนประโยคมัธยมบริบูรณ์ชาย มีทั้งแผนกภาษา แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกกลาง ถือเป็น โรงเรียนสตรี แห่งแรก ที่สอนวิชาในหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์ชาย
Cropped 2020 1 25 10 30 32
Cropped 2020 1 25 10 31 1
ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งย้ายครูและชั้นมัธยมบริบูรณ์ชาย (ม.7-8) ทั้งหมดไปอยู่โรงเรียนเพชรบุรี - วิทยาลงกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ทำให้ต้องลดฐานะมาเป็นโรงเรียนสามัญ มีแต่นักเรียนเช้าไปเย็นกลับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนแปลงตามแผนการศึกษาของชาติ เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2-3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-5-6
และในปี 2526 โรงเรียนได้พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็มีศิษย์เก่าคนดังที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้เช่นกัน ได้แก่ โฟกัส จีระกุล, นาตาลี เดวิส และ มาช่า วัฒนพานิช ซึ่งเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น
Cropped 2020 1 25 10 36 5

หลักสูตรของ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความสนใจและความเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญมราชาลัยฯ เน้นให้เด็กเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในโลกอนาคตภายภาคหน้าได้ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนต้น 

●    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)
●    ห้องเรียนปกติ

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

●    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
●    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
●    แผนการเรียนศิลป์ คำนวณ
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
Cropped 2020 1 25 10 42 45
Cropped 2020 1 25 10 43 3
Cropped 2020 1 25 10 43 18
เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

●    ปรัชญาโรงเรียน :        สวาจารตา จ พาหุสสจจ นารีนาภรณ วร
                                 ศึกษาดี มีจริยา เป็นอาภาของกุลสตรี

●    ปณิธานโรงเรียน :        บุคลิกงามสง่า แนวหน้าวิชาการ สืบสานความเป็นไทย
                                 มุ่งไปสู่โลกกว้าง สรรสร้างสังคม อุดมคุณธรรม

●    คติพจน์โรงเรียน :       การเรียนเด่น เล่นกีฬาดี มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม

●    คำขวัญโรงเรียน :       คล่องแคล่วอย่างงดงาม

●    ตราประจำโรงเรียน :     พระเกี้ยวบนพานแว่นฟ้า
                                 เพื่อเป็นการเทิดทูนและอาลัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

●    สีประจำโรงเรียน :        เลือดหมู – ขาว

●    ดอกไม้ประจำโรงเรียน :  ดอกบัวจงกลณี

Gallery