โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต
โรงเรียน

Beaconhouse Yamsaard School Rangsit Campus
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 หมู่ 6 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 12150

About us

Beaconhouse Yamsaard School กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 - 18 ปี ​​​​​​​ตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว, รังสิต, หัวหิน และพัฒนาการ

Beaconhouse Yamsaard School กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 - 18 ปี ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว, รังสิต, หัวหิน และพัฒนาการ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างสมดุลทั้งด้านองค์ความรู้วิชาการ ด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ด้วยความทุ่มเทและความเชื่อที่ว่า นักเรียนจะต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนจากทั่วมุมโลก และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงความสำคัญ ของข้อมูลข่าวสารและความเป็นไปในโลกปัจจุบัน ตามคำขวัญประจำโรงเรียน
 
"เติบโตสมวัย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม "
Cropped 2020 5 25 17 0 36

หลักสูตรของกลุ่ม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด

Beaconhouse Yamsaard School จักการเรียนการสอนที่เน้นการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรให้แก่นักเรียนได้เลือกเรียน 4 หลักสูตร ได้แก่

● Extra Programme Curriculum
● English Programme Curriculum
● Immersion Programme Curriculum
● International Programme Curriculum
Cropped 2020 2 13 15 2 48
Cropped 2020 2 13 15 3 13
Cropped 2020 2 13 15 3 30
 New English Programme 
ระดับชั้น : เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตร New English Programme จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด นำเอามาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language) ในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษและสุขศึกษา หลักสูตรนี้สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองโดย Cambridge หลักสูตร New English Programme เตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และสอบตรงเข้าหลักสูตรสองภาษาในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ

หลักสูตร New English Programme ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้คิดเป็นและเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างอิสระ โดยการเรียนรู้แบบสืบค้น ส่งเสริมการรักในการเรียนรู้และฝึกให้รู้จักตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์
Cropped 2020 5 25 17 1 45
 Immersion Programme 
ระดับชั้น : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 5

การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประยุกต์นำเอาภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, สุขศึกษาและพลศึกษา, ว่ายน้ำ, ทัศนศิลป์, การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมแนะแนวสอน

นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language) ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อทักษะการสื่อสารตามแบบโรงเรียนนานาชาติ เรียนภาษาจีน สัปดาห์ละ 1 คาบ เรียนว่ายน้ำสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

 IPST Programme 
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์,    คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เตรียมนักเรียนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยต่อไปในอนาคต ได้รับการสนับสนุนหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Cropped 2020 2 13 15 44 26
Cropped 2020 2 13 15 44 46
ในปี 2020 นี้ Beaconhouse Yamsaard School Group (BYS) ได้เริ่มต้นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เนื่องจากเราตระหนักดีถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนั้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการยกระดับหลักสูตรขึ้นมาเป็น ‘learning through play’ หรือ ‘play-based learning’

BYS จะใช้ 'play-based learning' เข้ามาทำให้การเรียนรู้และประสบการณ์ของนักเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยพื้นที่เล่นที่อันกว้างขวางที่เด็กๆ สามารถใช้ในการสำรวจโลกรอบๆ ตัว ทำให้ได้พัฒนาจินตนาการ, ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน  นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะทำให้หลักสูตรของเรามีความหมาย โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่เรื่องของเนื้อหาแต่ยังรวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุกสนาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะทางร่างกาย, สังคมและอารมณ์ เรามุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักเรียนของเราสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับตนเอง

การสร้างบรรยากาศสำหรับ Play-Based Learning ที่ BYS

●    นักเรียนได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง
Uploads%2fb7c9b5a4 c28b 4fbb ace1 f034c7d8243f%2fengage2+photo
●    นักเรียนได้พัฒนาด้านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้มากมาย ทั้งการเรียนรู้ทั้งแบบให้ความร่วมมือและแบบอิสระ
Cropped 2020 5 15 18 13 31
Cropped 2020 5 15 18 13 41
●    นักเรียนได้ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริง
Cropped 2020 5 15 18 13 54
Cropped 2020 5 15 18 14 9
●    นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามหากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
Uploads%2f99f84714 38ad 43cb aec1 d9083b7e59b5%2freflect+1+photo
●    สิ่งอำนวยความสะดวกของกลุ่มโรงเรียน Beaconhouse Yamsaard จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับนักเรียนทุกคน

    ● โรงอาหารของโรงเรียน
    ● สนามเด็กเล่น
    ● ศูนย์การเรียนรู้ภาษา
    ● ห้องบอลรูม
    ● สระว่ายน้ำ
    ● สนามฟุตบอล
    ● สนามเทนนิส
    ● สนามไดร์ฟกอล์ฟ
    ● ห้องสมุด

Gallery