โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียน

Bangpakok Wittayakom School
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

51 ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร, 10140

  • 02-428-8980

About us

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม Bangpakok Wittayakom School โรงเรียนย่าน บางปะกอก เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งจะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร อีกทั้งยังมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม Bangpakok Wittayakom School โรงเรียนย่านบางปะกอก เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เดิมชื่อว่าโรงเรียนมัธยมวัดบางปะกอก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ด้วยดำริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลนี้ โดยอาศัยตึก 2 ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอก เพื่อสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Cropped 2020 2 2 11 30 40
Cropped 2020 2 2 11 30 50
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2494 ก็ได้ย้ายมาเรียนยังอาคารปัจจุบัน บนที่ดิน 6 ไร่เศษ และในปี พ.ศ. 2507 นายล้อม ฟักอุดม ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน และโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2517

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม Bangpakok Wittayakom School มีศิษญ์เก่าที่มีชื่อเสียง คือ ลูกนัท วนัสนันท์ เป็นนางงามมิตรภาพและเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2552 และรองอันดับ 4 Miss Tourism Intercontinental 2010, Asian supermodel 2010 กุลสตรีแห่งประเทศไทย ปี 2553 อาย กมลเนตร นักแสดงชื่อดัง และ ตั้ม Thestar10
Cropped 2020 2 2 11 43 20

หลักสูตรของ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งจะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร อีกทั้งยังมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

นอกเหนือจากเรื่องการเรียนแล้วยังปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ที่สำคัญคือ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี รวมไปถึงมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
Cropped 2020 2 2 11 42 28
Cropped 2020 2 2 11 42 43
Cropped 2020 2 2 11 43 35
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

●    ห้องเรียนปกติ
●    ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Talent Education Program: TEP)
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

●    ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Talent Education Program: TEP)
●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน / ภาษาญี่ป่น / ภาษาฝรั่งเศส

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 

●    ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
      คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Talent Education Program: TEP)

●    นักเรียนที่เลือกสายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      จะสามารถเลือกได้ 4 สาย
      ○    แผนการเรียนวิทย์ - คณิต - สาธารณสุขศาสตร์
      ○    แผนการเรียนวิทย์ - คณิต - วิศวกรรมศาสตร์
      ○    แผนการเรียนวิทย์ - คณิต - สถาปัตยกรรมศาสตร์
      ○    แผนการเรียนวิทย์ - คณิต - เทคโนโลยี

●    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน / ภาษาญี่ป่น / ภาษาฝรั่งเศส
Cropped 2020 2 2 11 49 22

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


●    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นผู้นำ
      การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

●    คำขวัญของโรงเรียน : “คุณธรรมเด่น เน้นรอบรู้ สู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

●    ปรัชญาของโรงเรียน : ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

●    อัตลักษณ์ของผู้เรียน : “ผู้ดีบางปะกอก”
      เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

●    เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “โรงเรียนดี เด่น ดังของชุมชน”
      ○    บางปะกอกคือสถานบ้านความรู้
      ○    บางปะกอกคือที่อยู่แสนหรรษา
      ○    บางปะกอกแหล่งอบรมจริยา
      ○    บางปะกอกสร้างคุณค่าชีวิตคน

●    ปณิธานของโรงเรียน :
      ○    มุ่งสร้าง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
            และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
      ○    มุ่งเน้น การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
            และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
      ○    มุ่งสู่ ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

●    ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปศาล และมีเจดีย์อยู่ตรงกลาง
      ยอดเจดีย์มีรัศมีโดยรอบ มีช่อชัยพฤกษ์โอบล้อมด้านล่าง
      ถัดลงมาเขียนข้อความว่า “บางปะกอกวิทยาคม”
      ○    รูปศาลและเจดีย์ หมายถึง สถานที่ประดิษฐานรูปเหมือน
            พระครูประศาสน์สิกขกิจ (หลวงปู่พริ้ง อินทโชติ)
      ○    รัศมี แทน ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความสำเร็จ
      ○    ช่อชัยพฤกษ์ แทน ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ทำให้เกิดความสำเร็จ

●    อักษรย่อ : บ.ก.

●    สีประจำโรงเรียน : ชมพู – เขียว
      ○    สีชมพู หมายถึง ความรับผิดชอบ และวิจารณญาณอันเกิดจากสติปัญญา
            จิตใจแจ่มใส พร้อมทั้งร่างกายที่แข็งแรง
      ○    สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า และความสามารถในการทำงาน
            อันเกิดจากความอดทน ความชำนาญ สมรรถภาพ และความพยายาม

●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์ หมายถึง ต้นไม้แห่งความสำเร็จ
      เปรียบเสมือนลูก บ.ก. ทุกคน จะประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

Gallery