โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียน

Assumption Convent School
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

25 ถนนเจริญกรุง 40 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500

About us

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ Assumption Convent School โรงเรียนหญิงล้วน โรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 116 ปี ตั้งอยู่ในย่าน บางรัก กรุงเทพมหานคร เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษา จนถึงชั้น มัธยมศึกษา โดยใช้ หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เสริมด้วย การสอนแบบ Intensive English Program (IEP)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ Assumption Convent School โรงเรียนหญิงล้วน โรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 116 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2447 โดยบาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย โรงเรียนแห่งนี้มาจากดำริของ มุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ (Jean Louis Vey) ที่จะสร้างสถานศึกษาสำหรับเด็กหญิง และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2448 เพราะอาคารเรียนหลังแรกเสร็จในวันนี้
 
“มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”
ปรัชญาสำคัญของ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ Assumption Convent School เมื่อเริ่มเปิดทำการสอนนั้นมีนักเรียน 37 คน โดยมีท่านอธิการิณีและภคินีอีก 7 คน และครูฆราวาสอีก 2 - 3 คน เป็นผู้สอนโดยจะเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย และดนตรี นอกจากนี้นักเรียนทุกคนต้องได้รับการอบรมด้านจริยธรรม สังคมสงเคราะห์ และกิริยามารยาท ถือเป็นลักษณะเฉพาะของโรงเรียนซึ่งยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

ช่วงแรกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2495 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ในที่สุดจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาขึ้น ซึ่งอยู่ในความดูแลของอาสนวิหารอัสสัมชัญเพื่อกระจายจำนวนนักเรียน จากนั้นในปีพ.ศ. 2538 ได้แยกแผนกประถมไปที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และในปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น
Cropped 2020 1 3 16 39 33
Cropped 2020 1 3 16 39 47

หลักสูตรของ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนคาทอลิก หญิงล้วน ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่ที่มีความโดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่นคือ เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษมากๆ จึงทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนตามให้เป็นแบบ Intensive English Program (IEP) โดยจัดให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมและเพิ่มจำนวนคาบเรียนมากกว่าที่หลักสูตรกำหนดทุกระดับชั้น ดังนี้
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

●    กำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา 2 วิชา จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์
     (หลักสูตรกำหนด 3 คาบ/สัปดาห์)
●    จัดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
     และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีการเปิดรายวิชาคณิตศาสตร์สากล
     และวิทยาศาสตร์สากล เพิ่มเติมจำนวน 1 คาบ/สัปดาห์อีกด้วย
●    จัดการสอนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์
●    จัดการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา
Cropped 2020 1 3 16 48 34
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ยังคงเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเช่นเดิมคือกำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา 2 รายวิชา จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์ (หลักสูตรกำหนด 2 คาบ / สัปดาห์) ส่วนจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 4 แผนการเรียน

●    แผนการเรียนที่ 1      แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
●    แผนการเรียนที่ 2     แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
●    แผนการเรียนที่ 3     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
●    แผนการเรียนทึ่ 4     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเลือกเรียนตามความสนใจเพิ่มเติมในรายวิชาที่เปิดทั้งสิ้น 7 รายวิชา คือ

●    ภาษาเพื่อการสื่อสาร
●    SAT MATH
●    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
●    การออกแบบกราฟิก
●    งานธุรกิจ
●    การเรียนรู้ coding ด้วยบอร์ด micro bit
●    การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Writing)
Cropped 2020 1 3 16 57 53
Cropped 2020 1 3 16 58 11
Cropped 2020 1 3 16 58 43

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์


●    ชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มีความหมาย 3 แบบ คือ

      ○    "ASSUMPTION CONVENT"
            คำว่า ASSUMPTION (AS+SUMP+TION)
            มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน แปลว่า การยกขึ้น การให้เกียรติ
            ส่วนคำว่า COUVENT หมายถึงสถานที่ที่นักบวชหญิงพำนักอยู่รวมกัน

      ○    ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “อัสสัมชัญคอนแวนต์” เพราะสถานที่ตั้งของโรงเรียน
            อยู่ในบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Catherdral) แห่งมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
            ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่การที่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
            เป็นการขอความคุ้มครองอารักขาและพระพรจากพระนางมารีพรหมจารีพระมารดาของพระเยซู

      ○    อ้างอิงภาษาบาลีและสันสกฤต โดย "อัสสัม" แผลงเป็นไทยว่า "อาศรม"
            ซึ่งแปลว่า ที่อยู่ ส่วน "ชัญ" แผลงมาจาก "ชญญ" แปลว่า ความรู้
            เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า "สถานที่อยู่ของความรู้" หรือ "สถานที่ก่อให้เกิดความรู้"
Cropped 2020 1 3 17 4 52
●    ปรัชญาของโรงเรียน : มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

●    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู้สากล
      บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ร่วมอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

●    คติพจน์ของโรงเรียน : ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

●    อัตลักษณ์ของนักเรียน : ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ

●    สีประจำโรงเรียน : แดง ขาว
      ○    สีแดง เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้
            เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อความถูกต้องยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายทั้งปวง
            แม้จะเสียสละเลือดเพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด
      ○    สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน
            เป็นความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดี เรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง
Cropped 2020 1 3 17 10 10
Cropped 2020 1 3 17 10 31
●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เปรียบเสมือนโรงเรียนที่เป็นที่พักพิง
      ดอกมีกลิ่นหอมเย็นๆ เปรียบเสมือนชื่อเสียงของโรงเรียนที่ขจรขจายไปไกล
      มีชื่อเสียงมายาวนานและจะยั่งยืนตลอดไป

●    สัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียน : ดอกลิลลี่ เพราะมีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์
      ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และเที่ยงตรง และดอกลิลลี่นั้นผุดขึ้นจากดินชูก้านตรง
      สู่ความไพศาลและความสว่าง อีกทั้งดอกลิลลี่สีขาวยังสวยงามเป็นที่น่าชื่นชม

Gallery