โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียน

Assumption College
โรงเรียนอัสสัมชัญ

26 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 40 บางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

About us

โรงเรียนอัสสัมชัญ Assumption College นั้นนับว่าเป็นหนึ่งใน โรงเรียนชายล้วน ย่านบางรัก ที่มีชื่อเสียงที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานศึกษาในฝันที่ผู้ปกครองซึ่งมีบุตรชายต้องการให้ลูกของตนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบันโรงเรียนอัสสมัชัญ บางรัก เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในหลักสูตรสามัญตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English program)

โรงเรียนอัสสัมชัญ Assumption College นั้นนับว่าเป็นหนึ่งใน โรงเรียนชายล้วน ที่มีชื่อเสียงที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานศึกษาในฝันที่ผู้ปกครองซึ่งมีบุตรชายต้องการให้ลูกของตนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อตั้งขึ้นโดยพระสงฆ์นิกายแคทอลิค คณะภราดรเซนต์คาเบรียล เป็น โรงเรียนชายล้วน เก่าแก่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และเป็นโรงเรียนในนิกายคาทอลิคแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศที่มีด้วยกัน 11 แห่ง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอีก 1 แห่ง

ในปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2428 มาจนถึงปัจจุบันกว่า 135 ปีมาแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เริ่มแรกเลยบาทหลวง เอมิล กอลมเบต์ ได้รวบรวมเด็กยากจนและเด็กกำพร้านำมาสอนหนังสือในเรือนไม้เล็กๆ เมื่อมีเด็กๆ มาเรียนกันมากขึ้น จึงได้รวบรวมเงินจากการบริจาคสร้างเป็นตึกเรียนขึ้น ให้ชื่อโรงเรียนว่า “อาซมซาน กอเล็ศ” ซึ่งมาจากคำว่า "Le Collège de l'Assomption" และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ “อาศรมชัญ” และ “อัสสัมชัญ” ในที่สุด

ภายหลังได้กลายมาเป็น โรงเรียนชายล้วน ที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นกลาง ข้าราชการและชั้นเจ้านายนิยมส่งบุตรชายเข้ามาเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนในแบบตะวันตกที่ทันสมัย เอาใจใส่นักเรียนมีการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่กลุ่ม จตุรมิตรสามัคคี อีกด้วย
Cropped 2020 1 20 13 17 34
Cropped 2020 1 20 13 17 50
เรียกได้ว่าเป็น โรงเรียนชายล้วน คาทอลิคที่อบรมกล่อมเกลาทั้ง วิชาการ กีฬา ลักษณะนิสัย ให้กับเยาวชนชายของประเทศมาหลายยุคหลายสมัย ได้สร้างศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย อาทิเช่น

● พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
● ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี
● พันตรีควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
● ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
● ศจ.ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ นักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศสคนแรกของประเทศไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
สำหรับศิษย์เก่าที่เป็นที่รู้จักจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ในปัจจุบัน ได้แก่

● บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
● อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ
● หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์
● เป้ อารักษ์ อมรศุภสิริ
● บีม ภรัญญู ประชากริช
● กวาง เอบีนอมอล

ปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในหลักสูตรสามัญตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English program)
Cropped 2020 1 20 13 23 20

คุณลักษณะและเอกลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก


ทางด้านคุณลักษณะของทางโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก นั้นก็ได้เน้นในเรื่องของวิชาการ และกิจกรรมทั้งทางด้าน กีฬา ดนตรี และวิชาการทุกด้าน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นด้านที่โดดเด่นของทาง โรงเรียนชายล้วน แห่งนี้ ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่ว่า
 
“ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”
เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ผู้นำที่ดีสู่สังคม”

 โดยมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการหล่อหลอม 

หลักสูตรที่เปิดสอนของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก


แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย

 แผนกมัธยม 

ยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจให้ไปถึงขีดสูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนี้

● แผนการเรียน Gifted วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
● แผนการเรียน Bell English Program
● แผนการเรียน Digital and Technology
● แผนการเรียน AUA English Program
● แผนการเรียน English Chinese Program
Cropped 2020 1 20 13 30 42
Cropped 2020 1 20 13 30 51
Cropped 2020 1 20 13 30 59
 แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีแผนการเรียน 11 แผน ได้แก่
● แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์ อสช.
   (Science - AC Science)
● แผนการเรียนวิทย์ - วิศวกรรมศาสตร์
   (Science - Engineering)
● แผนการเรียนวิทย์ - วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   (Science - Health Science)
● แผนการเรียนวิทย์ - ดิจิทัลและเทคโนโลยี
   (Digital & Technology)
● แผนการเรียนคณิต - บริหารธุรกิจ
   (Math - Business Administration)
● แผนการเรียนศิลป์ - อาร์ตแอนด์ดีไซน์
   (Arts - Art and Design)
● แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ภาษาฝรั่งเศส
   (Arts - French)
● แผนการเรียนศิลป์ภาษา - จีน
   (Arts - Chinese)
● แผนการเรียนศิลป์ภาษา - ญี่ปุ่น
   (Arts - Japanese)
● แผนการเรียน ศิลป์กีฬา
   (Arts - Sports)
● แผนการเรียนศิลป์ - ศิลปะการแสดง
   (Arts - Performing Arts)
Cropped 2020 1 20 13 52 46
 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

เป็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา และพลศึกษา ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในแต่ละห้องเรียน มีนักเรียนไม่เกิน 25 คน หนังสือเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแผนการเรียน 1 แผน

แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน 3 แผน

● แผนการเรียน Science Engineering
● แผนการเรียน Science Health Science
● แผนการเรียน Math - Business Administration
Cropped 2020 1 20 14 8 15
Cropped 2020 1 20 14 8 28

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก


● สัญลักษณ์ : อักษร AC กลางธงริ้วสีขาวแดง
● เพลงประจำโรงเรียน : สดุดีอัสสัมชัญ
● สีประจำโรงเรียน : สีแดง, สีขาว
● ปรัชญาของโรงเรียน : ความวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ

Gallery