โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนนานาชาติ

St. Stephen's International School Bangkok
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ

998 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900

About us

St. Stephen's International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติขนาดกลาง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เปิดสอนตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ถึง Year 13 ใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษ ประกอบกับหลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) พร้อมด้วยหลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) และ A Level สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ค่าเทอม อยู่ที่ประมาณ 351,500 - 613,000 ต่อคนต่อปี

St. Stephen's International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติขนาดกลาง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Nursery ถึง Year 13 ใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษ ประกอบกับหลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) สำหรับระดับประถมศึกษา และ International Middle Years Curriculum (IMYC) สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วยหลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) และ A Level สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสามารถพัฒนาทางด้านวิชาการให้มีคุณภาพและกล้าแสดงออกซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญ

ที่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ บุคลากรทุกคนของ St. Stephen's International School Bangkok พร้อมที่จะช่วยเด็กๆ ค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวเอง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน
Cropped 2020 2 3 11 9 10

หลักสูตรที่ St. Stephen's International School Bangkok 


 Early Years Foundation Stage 

ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น อายุ 2-5 ปี ที่ เซนต์สตีเฟ่นส์ เริ่มต้นปลูกฝังในเรื่อง การมองเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักความเคารพ และความเป็นผู้นำ นักเรียนจะได้เรียนรู้ท่ามกลางความสุข ความปลอดภัย จากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับความอบอุ่นและการดูแลเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว

ครูที่ St. Stephen's International School Bangkok มีความสามารถและมีคุณสมบัติเทียบเท่าครูในประเทศอังกฤษ ผ่านมาตรฐาน UK Early Years Foundation Stage (EYFS) ด้วยเชื่อมั่นที่ว่า การสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กต้องเริ่มจาก “การเรียนรู้เพื่อชีวิต” ทำให้เราสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่เป็นระบบ โดยให้มีประสบการณ์เรียนแบบเฉพาะตน และสร้างความสนใจให้เด็กเรียนรู้จากการเล่น การทดลอง และการลงมือทำ
Cropped 2020 2 3 11 9 24
Cropped 2020 2 3 11 9 35
Cropped 2020 2 3 11 9 54
 Primary Years 

ระดับประถมศึกษา ของ St. Stephen's International School Bangkok ใช้หลักสูตร IPC แบ่งออกเป็น

●    Year 1 & 2 – Milepost 1
●    Year 3 & 4 – Milepost 2
●    Year 5 & 6 – Milepost 3

หัวข้อของการเรียนที่นำมาใช้ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ศิลปะ, เทคโนโลยีและการออกแบบ, สังคมศึกษา, คอมพิวเตอร์ โดยวัตถุประสงค์หลักของการเรียนรู้ คือการพัฒนาและช่วยให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้

 Secondary Years 

แผนกมัธยมศึกษาของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ สนับสนุนให้นักเรียนเติบโตอย่างเฉลียวฉลาด, มีความคิดที่อิสระและเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

ระดับ Key Stage 3 (Year 7-9) นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตร the International Middle Years Curriculum (IMYC) ที่เน้นแนวคิดในระดับสากล ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดและความกระตือรือร้น

ระดับ Key Stage 4 (Year 10-11) ใช้หลักสูตร the International GCSE (IGCSE) ที่มีวิชาให้เลือกมากมายเพื่อรองรับทุกความสนใจและเปิดองค์ความรู้ที่กว้างขวาง ในขณะเดียวกันก็ให้เวลาในการศึกษาแต่ละเรื่องในเชิงลึกด้วยเช่นกัน
Cropped 2020 2 3 11 10 15
 Sixth Form 

ระดับ Key Stage 5 (Year 12-13) เรามุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตามหลักสูตรของ Cambridge International Examinations, A level และ PSHE

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ในส่วนของ PSHE รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรที่อยู่อาศัยในอำเภอปากช่อง ทุกปีเด็กนักเรียนระดับ Year 12 และ Year 13 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เด็กนักเรียนระดับ Sixth Form จะได้รับสิทธิพิเศษในการแต่งตัวแบบ business dress มีห้องนั่งเล่นเพื่อเวลาพักผ่อนและห้องเรียน เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบและทำหน้าที่เป็นรุ่นพี่ในงานภายในโรงเรียน
Cropped 2020 2 3 11 10 33
Cropped 2020 2 3 11 10 44

ค่าเทอม St. Stephen's International School Bangkok

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : Admission & Tuition Fee