โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ
โรงเรียนนานาชาติ

Singapore International School of Bangkok (SISB)
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

498/11 ซอยโรจนมิน ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร , 10310

 • 02-158-9090

About us

Singapore International School of Bangkok - SISB โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่าน ประชาอุทิศ วังทองหลาง ใช้ หลักสูตรสิงคโปร์ ในการเรียนการสอน รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 - 18 ปี ระดับชั้น เตรียมอนุบาล จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเทอม อยู่ที่ประมาณ 150,000 - 500,000 บาทต่อปี

Singapore International School of Bangkok - SISB โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เราเปิดสาขาแรกที่เอกมัยและขยายสาขาเพิ่มที่ประชาอุทิศในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสาขาหลักของ เอสไอเอสบี

 คุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 18 ปี 

ปัจจุบันโรงเรียนในกลุ่ม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 5 สาขาทั่วประเทศ และได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นหลักพื้นฐาน คณะครูอาจารย์และบุคคลากรมืออาชีพ จากหลากหลายเชื้อชาติของ Singapore International School of Bangkok - SISB ได้อุทิศตนในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพดีเลิศให้กับผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม และได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังวางแนวทางให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
Cropped 2019 11 9 11 8 14
Cropped 2019 11 9 11 8 47
Cropped 2019 11 9 11 9 46
Cropped 2019 11 9 11 10 44
 เอสไอเอสบี (SISB) สาขาประชาอุทิศ  

เป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการประเมินผลสอบของประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (iPSLE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ศูนย์สอบนานาชาติของเคมบริดจ์ (CIE) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบ และ ดำเนินการสอบ IGCSE และการสอบระดับมัธยมปลาย (A/AS Level) ตามหลักสูตรสหราชอาณาจักร และยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB) อีกด้วย

เอสไอเอสบี (SISB) ได้รับการรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็นศูนย์ฮันปัน เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ Singapore International School of Bangkok - SISB ได้รับการรับรองและยกย่องจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) ซี่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการตรวจสอบดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล และจากสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ (NEASC)

อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการเยาวชนชั้นนำของโลกอย่างอิสระจาก The Duke of Edinburgh's International Award Scheme
Cropped 2019 11 9 11 33 49
 วิสัยทัศน์ทางการศึกษา (Vision) 

ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่รอบรู้เป็นผู้นำและเป็นพลเมืองโลก
“Every student will aspire to be a Scholar, a Leader and a Global Citizen”

 พันธกิจทางการศึกษา (Mission) 

เพื่อเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับโลกที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมให้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้น
“To be a World Class School that provides the students with holistic education
to make the world a better place.”
 ค่านิยม (Core Values) 

ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยค่านิยม IR3

I = Independence : พึ่งตนเองได้    R = Respect : เคารพในผู้อื่น
R = Resilience : ปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ  R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ

 คติพจน์ (Motto) 

จิตวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ
“Spirit of Excellence”
Cropped 2019 11 9 11 39 2
Cropped 2019 11 9 11 39 53
Cropped 2019 11 9 11 40 21
 หลักสูตร อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน  
 

ระดับนักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล

เป็นการเรียนการสอนสำหรับเด็กในช่วงอายุ 2-6 ปี โดยใช้หลักสูตร Early Stage Years Foundation ของสหราชอาณาจักร ผสมผสานกับหลักสูตร British National Curriculum ซึ่ง เน้นการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน

โดยกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการการเรียนรู้ และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เหมาะสมตามวัย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว การสำรวจ การเล่น เพื่อให้เด็กสามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้ คิดริเริ่ม พัฒนาทักษะภาษา มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ทั้งในลักษณะการเรียนรู้แบบได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning / Hands on Learning) และการเรียนรู้แบบส่งเสริม พัฒนาการด้านความคิด (Creating and Thinking Critically)

ระดับประถมศึกษา

เป็นการเรียนการสอนสำหรับเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องความเข้มข้นทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาแกน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ในอนาคต

โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามศักยภาพโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้าน กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการลงมือปฏิบัติการเรียนรู้จากสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญ
Cropped 2019 11 9 11 53 48

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4

เป็นการเรียนการสอนสำหรับเด็กในช่วงอายุ 12-16 ปี โดยใช้หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์และหลักสูตร IGCSE ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อให้มีความหลากหลายครบถ้วน และ เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม สติปัญญา

การพัฒนาทางสุนทรียภาพและกายภาพของนักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับโอกาสทางการศึกษาในระดับต่อไป โดยในระดับมัธยมต้นนั้นรูปแบบการเรียน การสอนยังคงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทยให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ SISB

สำหรับช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3-4 หลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเพื่อการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบระดับประกาศนียบัตร Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ซึ่งเป็นการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตามมาตรฐานเคมบริดจ์แห่งสหราชอาณาจักร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

เป็นการเรียนการสอนสำหรับเด็กในช่วงอายุ 16-18 ปี โดยใช้หลักสูตรของสหราชอาณาจักร (UK National Curriculum of England) สำหรับมุ่งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเทียบวัดคุณภาพ ความรู้ความสามารถในระดับประกาศนียบัตร Cambridge International Advanced Subsidiary Level & Advanced Level (AS/A Level)

หรือผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ  International Baccalaureate Diploma (IBDP) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัยในทุกประเทศ โดยนักเรียนจะต้องเรียนในทุกวิชาหลักตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนั้นหลักสูตรยังกำหนดให้นักเรียนต้องทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมโดยหลักสูตร IB จะเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการเตรียมความพร้อมในเชิงลึกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

และเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคตได้อย่างเหมาะสมนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร IB Diploma จึงเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก  ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นกัน
Cropped 2019 11 9 12 1 23
Cropped 2019 11 9 12 1 51
 ทำไมจึงต้องเลือกเรียนที่เอสไอเอสบี 
 • การศึกษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพสูง
 • หลักสูตรการดูแลเด็กเตรียมอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีคุณภาพดีเลิศ
 • นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย
 • มีค่านิยมทางจริยธรรมที่โดดเด่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับสูง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรสิงคโปร์
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการดูแลอย่างทั่วถึง
 • มีความพร้อมทางทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • มีทุนการศึกษามอบให้แก่ผู้เรียน
 • การศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
 • ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนตามมาตรฐานสากล

 สิ่งอำนวยความสะดวกใน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 
สิ่งอำนวยความสะดวกในร่ม
 • ห้องปฎิบัติการทาง Digital Art
 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนรู้ศิลปะการดนตรี และ ห้องซ้อมดนตรี
 • ห้องปฎิบัติการทางศิลปะ
 • อาคารกีฬา 2 ชั้น
 • ห้องฟิตเนส
 • Dance studio
 • โรงละครขนาด 400 ที่นั่ง
 • Black box
 • ห้อง Production studio พร้อมไฟและอุปกรณ์ถ่ายทำ
 • ห้องสมุดขนาดใหญ่ แยกระดับชั้น
 • ห้องอาหาร แยกระดับชั้น
 • สนามเด็กเล่นในร่ม
 • หอพักนักเรียน 2 ตึก แยกชาย-หญิง
 • MPS (Multi Purpose Space)
 • MPH (Multi Purpose Hall)
สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง
 • สนามฟุตบอลหญ้าจริง
 • สนามฟุตบอลแบบ Soft matte
 • สระว่ายน้ำ 25 เมตร
 • สระว่ายน้ำ 12 เมตร
 • สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น

Gallery

Keywords

EN Language

a level a/as level best international school in bangkok best trilingual school in bangkok british national curriculum cambridge cie digital art english holistic education ib ib school igcse international baccalaureate international school international school in thailand ipsle school singapore curriculum singapore international school of bangkok singapore international school of bangkok fee singapore international school of bangkok fees sisb sisb fee sisb fees sisb schools top international school in bangkok uk curriculum

TH Language

ค่าเทอม ค่าเทอม เอสไอเอสบี นานาชาติสิงคโปร์ ค่าเทอม นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ค่าเทอม ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ รร. นานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพ รร. นานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ รร. นานาชาติหลักสูตรอังกฤษ รร. นานาชาติหลักสูตรไอบี โรงเรียน โรงเรียน 3 ภาษา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ โรงเรียนประจำนานาชาติในกรุงเทพ โรงเรียนมัธยมนานาชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติในกรุงเทพ โรงเรียนไอบี หอพักนักเรียนนานาชาติ เอสไอเอสบี ค่าเทอม