โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ

Ruamrudee International School Bangkok
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

6 หมู่ 4 ถนนรามคำแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร, 10510

About us

Ruamrudee International School โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่าน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ใช้ หลักสูตรอเมริกัน ทั้งหลักสูตร IB (International Baccalaureate Diploma Program) และ AP (Advanced Placement) ดำเนินการสอนมาแล้วยาวนานกว่า 61 ปี เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับ มัธยมปลาย มีหอพักสำหรับ นักเรียนประจำ (โรงเรียนประจำ-Boarding School) มี ค่าเทอม อยู่ที่ 401,530 - 737,500 บาทต่อปี

Ruamrudee International School นับเป็นเวลากว่า 60 ปี ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หรือนานาชาติร่วมฤดี หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของไทยสรรค์สร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าให้กับเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น จนเติบโตเป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเสมอมา
Cropped 2020 1 14 11 19 9
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา โรงเรียนร่วมฤดีฯ ได้ชื่อว่ามีความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน มีความมุ่งหวังในการส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตที่สมดุล ประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิต และเป็นกำลังในการช่วยสร้างสรรค์สังคม หลักการเรียนการสอน 3 ประการ (Principles of Phoenix) ที่โรงเรียนใช้เป็นรากฐานสำคัญจึงมีความสอดคล้องกัน โดยเริ่มต้นจากองค์ประกอบหลัก ดังนี้

 Head  หมายถึง ความรู้ทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ที่เด็กๆ จะได้รับ และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

 Hands  หมายถึง การสร้างทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การพูด การแสดง ดนตรี กีฬา รวมถึงความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่คิดไว้ให้กลายเป็นจริง

 Heart  เป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ทำให้เกิดอัตลักษณ์แห่งความเป็นร่วมฤดี นั่นคือการส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงความใส่ใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม

เมื่อนำหลักการเรียนการสอนทั้ง 3 ประการมาผนวกกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกันที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และมาตรฐานของครูผู้สอนที่ถือสัญชาติต่างๆ 17 ประเทศก็ ล้วนเป็นเจ้าของภาษาและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น คุณวุฒิทางการศึกษาของครู 72% จบปริญญาโทหรือระดับสูงกว่า อีกทั้งระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เฉลี่ยนานถึง 7 ปี ซึ่งเป็นอัตราการทำงานอยู่คงที่สูงที่สุดของโรงเรียนนานาชาติ

อีกทั้งเหล่าครูผู้สอนยังทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางสังคมของเด็กอย่างดีที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนของ โรงเรียนร่วมฤดีฯ มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Cropped 2020 1 14 12 7 51
Cropped 2020 1 14 12 8 10
Cropped 2020 1 14 12 8 26
Ruamrudee International School ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ มีเนื้อที่ 73 ไร่ มีทางเข้าออกที่ปลอดภัย มีภูมิทัศน์และอากาศที่ดี ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น นับเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากชุมชนที่เจริญเติบโตในย่านนี้อย่างมาก อีกทั้งโรงเรียนมีเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น ศูนย์ศิลปะการประกอบอาหาร, ห้องอัดเสียง ,ห้องนักประดิษฐ์ และ ห้องปฏิบัติการวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายที่อาศัยอยู่ในแคมปัสของโรงเรียนต่างรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับครอบครัวและมีความสุขในหอพักที่ทันสมัยอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 60 ปี โรงเรียนร่วมฤดีฯ มุ่งปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักตนเองและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นนักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความโอบอ้อมอารี พันธสัญญาของเขาในการนำชีวิตให้สุขสมบูรณ์ไปพร้อมกับการช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นเดียวกับเขา เหล่านี้ทำให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า นักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีจะยังคงดำรงเจตนารมณ์อันแน่วแน่นี้ให้อยู่คู่สังคมและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
Cropped 2020 2 20 11 1 19

หลักสูตรที่ Ruamrudee International School 

 แผนกประถมศึกษา 
ระดับปฐมวัย 2-4 ขวบ

ระดับปฐมวัยของเราเริ่มต้นที่เด็กอายุ 2 ปี มีครูที่มีคุณวุฒิและครูผู้ช่วยในการดูแลเด็กนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน  ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย 2 และ 3 จะมีพี่เลี้ยงเด็กที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กเหล่านี้อีกด้วย ชั้นเรียนทั้งหมดของเราจะมีอัตราส่วนของครูกับนักเรียนที่น้อยมาก ทำให้ครูดูแลเด็กๆ ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โรงเรียนจัดหลักสูตรระดับปฐมวัยตามพัฒนาการและการเรียนรู้ตามแนวทางของ Reggio Emilia ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเด็ก

 ระดับอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 5 

การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 นั้น วิชาหลักของเรายึดแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานของ AERO ( American Education Reaches Out ) โดยครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิในการสอนระดับประถม โรงเรียนร่วมฤดีฯ มีความเชื่อมั่นในกระบวนการสอนอย่างมีสมดุลระหว่างการรู้หนังสือ (การพูด การอ่าน และการเขียน)กับทักษะทางคณิตศาสตร์(ที่แยกสอนต่างหาก) ในทุกชั้นเรียน ทั้งยังรวมถึงวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

นอกจากนี้เด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษายังได้เรียนวิชาดนตรี ศิลปะ พลศึกษา จริยศึกษาและภาษาไทยจากคณะครูที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เมื่อนักเรียนขึ้นชั้นประถมปีที่5 นักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาจีนแมนดารินหรือภาษาสเปนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่ระดับมัธยมต้นต่อไป
Cropped 2020 1 14 12 8 45
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนร่วมฤดีฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อันจะนำไปสู่การมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ต่อไป และเพื่อเป็นการสนับสนุนปรัชญาหลักของการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เปิดใจเรียนรู้ สำรวจ และสร้างประสบการณ์ เราได้จัดการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะทั้งทางด้านวิชาการ การกีฬา ศิลปะ ให้กับนักเรียนโดยตรง

เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ความสมดุลและทางเลือกแก่นักเรียนให้มากที่สุดภายใต้โครงสร้างที่เราออกแบบไว้อย่างดี ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในสังคมปัจจุบันและจะทำให้นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด
Cropped 2020 1 14 11 42 21
Cropped 2020 1 14 11 42 40
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตั้งแต่โรงเรียนร่วมฤดีฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1957 โรงเรียนใช้เวลามากกว่า 60 ปีในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมและสร้างสังคมของเราด้วยความพิถีพิถันเสมอมา โรงเรียนใช้หลักสูตรอันเข้มข้นของสหรัฐอเมริกา และเป็นโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติของเอเชีย ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง โปรแกรม IB หรือ AP

ซึ่งนักเรียนของเราทำคะแนนได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากทั่วโลกทั้งสองโปรแกรม โดยเฉพาะคะแนนใน โปรแกรมIB ที่นักเรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้ในระดับ 35 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลก ใน 3 ปีที่ผ่านมา จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสามารถศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้อย่างแน่นอน

Gallery