โรงเรียนนานาชาติ

Regent International School, KLANG CAMPUS (HEADQUARTERS)