โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธ์
โรงเรียนนานาชาติ

Pensmith International School Bangkok
โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธ์

209 ซอยรามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240

About us

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ (Pensmith STEM International) การเรียนการสอนในแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครในหลักสูตรอังกฤษ โดยการนำการศึกษา STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสื่อสารการทำงานร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน

Cropped 2020 3 17 14 33 8
Cropped 2020 3 17 14 33 24
Pensmith STEM International School โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธ์ เราปรับการเรียนการสอนในแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครในหลักสูตรอังกฤษ โดยการนำการศึกษา STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) มุ่งสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การริเริ่ม การมีวิจารณญาณ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และแน่นอนว่าที่นี่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดให้เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิด เนื้อหาการเรียนรู้เน้นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญคือ การรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต้องอาศัยทักษะทางด้านสังคม การปรับตัว การเป็นผู้นำที่ดี เป็นต้น 
 

 

หลักสูตรการศึกษาที่ Pensmith STEM International School

โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธ์ มุ่งเน้นการศึกษา STEM ที่โฟกัสในการศึกษา วิทยศาสตร์:Science, เทคโนโลยี:Technology, 
วิศวกรรมศาสตร์:Engineering, และคณิตศาสตร์:Mathematics บูรณาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และ ICT พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาผ่านการเรียนรู้ นักเรียนจะได้พัฒนาและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง นอกจากนี้ยังได้มีการผสมผสานและบูรณาการเข้ากับหลักสูตรอังกฤษ "British Curriculum" ให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เรียน พัฒนาความพร้อมทางทักษะความรู้เทียบเท่าระดับสากล  มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และ A Level สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมทุกคน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การส่งเสริมความเป็นสากลคือหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียน การเรียนรู้ เข้าใจ และ เคารพในวัฒนธรรรมไทยก็ได้ถูกผสมผสานเข้าไปในหลักสูตรการสอนเช่นเดียวกัน

โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธ์ ได้รับการรับรองคุณภาพของหลักสูตรในโครงการ the 2030 UN Sustainability Goals โดยสหประชาชาติ ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสใกล้ชิดกับปัญหาจริงๆ เพื่อให้ได้เข้าถึงและเข้าใจ เห็นถึงความเกี่ยวข้องและความสำคัญของสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้อยู่จริงๆ พร้อมกันนั้น ยังมุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนโลกทัศน์ที่กว้างไกลยอมรับความแตกต่างอย่างมีเหตุผล มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก และนำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 


หลักสูตรปฐมวัย (เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3) 
ส่งเสริมการพัฒนา และ เติบโตเป็นผู้เรียนที่ พึ่งพาตนเอง, ช่างคิดช่างสงสัย, มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และ มีส่วนร่วมในสิ่งที่เรียน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีความสุข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมปลอดภัย โรงเรียนยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตัดสินใจด้วยตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้น ความสนใจ ความต้องการ และ การพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย คือสิ่งที่โรงเรียนคำนึงและใส่ใจเพื่อการส่งเสริมดูแลที่ถูกจุดของนักเรียนแต่ละบุคคล ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน 

หลักสูตรที่เสริมสร้างการพัฒนา และ การเรียนรู้ของนักเรียนถูกออกแบบมาจาก รากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ การเตรียมความพร้อมสำหรับการรู้แบบ STEM ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประการดังนี้ การสื่อสาร, การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและมีความสมดุลทั้งกายและใจ, การพึ่งพาตัวเองได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

 

หลักสูตรประถมศึกษา  

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ การอ่านเขียน, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ พัฒนาความอยากรู้อยากเห็น และ การคิดตั้งคำถาม แก้ข้อสงสัยของผู้เรียน ด้วยจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องที่ถูกจำกัดให้แต่ละห้องเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กๆ ทำให้คุณครูสามารถให้ความสนใจได้อย่างทั่วถึงกับนักเรียนทุกๆคน ส่งผลให้สามารถส่งเสริมศักยภาพเฉพาะของผู้เรียนที่แตกต่างกัน รวมไปถึงข้อเด่น ความต้องการ และ ความสนใจของแต่ละบุคคล

หลักสูตรสำหรับชั้นประถมศึกษาถูกจัดสอนโดยใช้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนประกอบไปด้วย การผสมผสานการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), คณิตศาสตร์ (Mathematics) ควบคู่ไปกับใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำหรับนักเรียนในช่วงการศึกษานี้ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ จะถูกเน้นย้ำและคาดหวังมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบ iGCSE และ A-level ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวคิดขนาดชั้นเรียนที่จำกัดผู้เรียนเผื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดในการเรียนรู้ยังคงถูกนำมาใช้ และ ยังคงให้ความสำคัญและต่อยอดการศึกษาแบบ STEM เพื่อความสำเร็จในกาเรเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป จนถึง ในสายอาชีพที่มุ่งหมาย 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในการศึกษาแบบ STEM และ การพัฒนาในทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบไปด้วย การสื่อสาร (Communication), การให้ความร่วมมือ (Collaboration), การคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุและผล (Critical Thinking), การคิดแบบต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แล้วนั้น ยังได้มีการเสริมสร้างพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการเรียนรู้จากปัญหาสถานการณ์จริง ที่ช่วยสะท้อนความเกี่ยวข้อง และ ความสำคัญของเรื่องที่เรียนนั้นๆให้กับผู้เรียน 

การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆเช่น ภาษาอังกฤษ, มนุษศาสตร์, ศิลปะ, การออกแบบ, เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร เข้ากับวิชาหลักที่เน้นย้ำให้แก่ผู้เรียน ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 

Uploads%2f56100f98 2aac 4ada b8dc 5199c43474a0%2fscreen+shot+2020 04 10+at+5.45.55+pm

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ Pensmtih STEM International School


โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธิ์ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่จะส่งผลต่อผู้เรียน ได้แก่  

  • สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดจากมลพิษทั้งทางเสียงและการเรียน 
  • ห้องเรียนอากาศปลอดโปร่งและถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมในทุกห้องเรียน 
  • พื้นที่การเรียนรู้ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ตอบโจทย์ทั้งการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบเป็นกลุ่ม หรือ จะเป็นพื้นที่แยกย่อยสำหรับการทำงานของนักเรียนแต่ละคน ก็มีครบตามความต้องการ พื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้ของงานพื้นที่ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละสาชาวิชา ไม่ว่าจะเป็น วิชาภาษาอังกฤษ, ศิลปะ, การออกแบบการเขียนโปรแกรม, คอมพิวเตอร์วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, มนุษยศาสตร์, และ เทคโนโลยี ถูกรวมเข้ากับพื้นที่เหล่านี้อย่างไร้รอยต่อโดยมีแล็ปท็อป หรือ แท็บเล็ต เพื่อเสริมหลักสูตร
  • มีสนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
  • พื้นที่สำหรับเวิร์กเอาท์ ทั้งสนามกีฬา ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำมาตรฐานและสำหรับเด็กเล็ก 
  • พื้นที่โรงอาหาร และ ร้านขายขนม ที่จัดวางขายอาหารที่คำนึงถึงสุขภาพและหลักโภชนการของนักเรียน​​​​​​​​​​​​​​
 

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนนานาชาติเพ็ญสมิทธิ์ตั้งอยู่ที่ ถนน รามคำแหง - ซอย รามคำแหง 68 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
Cropped 2020 3 17 14 32 31
Cropped 2019 10 19 17 4 58

Gallery