โรงเรียนนานาชาติ

Mulberry House International Pre-School
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์

7 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330