โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด
เตรียมอนุบาล/อนุบาล, โรงเรียนนานาชาติ

International Kindergarten Bangkok - Hummingbird
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด

25/4 หมู่ 8 ถนนอัศวพิเชษฐ์, ฉิมพลี, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, 10170

About us

Hummingbird International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด โรงเรียนนานาชาติย่าน ตลิ่งชัน เน้นการเรียนรู้แบบ “เพลินศึกษา” โดยใช้ หลักสูตร จากประเทศอังกฤษ ที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัย 18 เดือนถึง 5 ปี ขึ้นไป รับนักเรียนในระดับชั้นก่อนอนุบาล จนถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

Hummingbird International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด เน้นการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาตัวตนและศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของอารมณ์ที่มั่นคง ด้วยหลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) จากประเทศอังกฤษ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) โดยมีการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “101s เทคนิควินัยเชิงบวก” ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด เรียกได้ว่าโรงเรียนแห่งยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการนำเอาความรู้สำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วน EF ที่กำลังได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของ Hummingbird International Kindergarten ทักษะสมอง EF เป็นความสามารถของสมองระดับสูง ที่ช่วยควบคุมความคิด อารมณ์และการเรียนรู้ของมนุษย์ให้ไปถึงเป้าหมาย รู้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง การปรับตัวเข้าหาผู้อื่น รวมถึงการสร้างสุขให้กับตนเอง ทักษะ EF จะสามารถพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงทองของชีวิต (ช่วงปฐมวัย) ผ่านการเรียนรู้เชิงบวก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆในการเข้าสู่โลกการศึกษาในอนาคต
Cropped 2020 2 12 17 32 45
ที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นพื้นที่เปิดกว้างทางความคิดและการแสดงออก นักเรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยความสุข ส่งเสริมกระบวนคิดในเชิงบวกให้เบ่งบาน 

Hummingbird International Kindergarten ของเราจะเป็นเสมือนชุมชนที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ด้วยความโอบอ้อมอารีกับทุกคน

ทุกพื้นที่ของโรงเรียนสร้างขึ้นมา โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ทุกวินาทีของนักเรียน ในทุกห้องเรียนมีหน้าต่างที่เปิดรับแสงธรรมชาติจากภายนอก ทุกวัสดุต่างๆ ที่โรงเรียนคัดเลือกมาใช้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ล้วนเป็นมิตรกับธรรมชาติ ปลอดสารพิษสำหรับเด็ก นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ความเป็นตัวเองได้อย่างมีอิสระในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
Cropped 2020 2 6 11 0 33
Cropped 2020 2 6 10 59 50
Cropped 2020 2 6 11 0 11
นอกจากนี้ Hummingbird International Kindergarten ยังส่งเสริมการพัฒนาสมองส่วน EF ซึ่งเป็น กระบวนของสมอง ที่ทำให้เด็กๆ สามารถที่จะคิดวางแผน จดจ่อ จดจำ และสามารถทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

สมองส่วน EF นั้นจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่ แต่การพัฒนาจะเกินเร็วและมีประสิทธภาพสูงสุดในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 7 ขวบ การสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์ การควบคุมตนเอง มีความยึดหยุ่น รู้จักตัวเอง ประกอบกับมีความเพียรพยายาม สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเด็กไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ ทำให้มีภูมิคุ้มกันชีวิต ส่งผลให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า
Cropped 2020 2 6 11 0 54

หลักสูตรการเรียนรู้ที่ Hummingbird International Kindergarten

หลักสูตรของ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด มีโครงสร้างมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย Early Years Foundation Stage (EYFS) ของประเทศอังกฤษโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผ่านกิจกรรมการเล่น การสำรวจ การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

3 ทักษะหลักของการเรียนรู้และการพัฒนา ( Prime Area) ที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญ ประกอบไปด้วย

●    การพัฒนาด้านตัวตน สังคมและอารมณ์
●    พัฒนาด้านการสื่อสารและภาษา
●    พัฒนาการทางร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการเฉพาะ 4 ด้าน ( Specific Area) ได้แก่ ทักษะการรู้อ่านรู้เขียน ทักษะการคำนวณ
ทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับโลก และทักษะการแสดงออกทางศิลปะและการออกแบบ
Cropped 2020 2 6 11 1 24
Cropped 2020 2 6 11 1 56

การสมัครเรียนที่ Hummingbird International Kindergarten


ผู้ปกครองที่สนใจโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด และต้องการสัมผัสบรรยากาศในสถานที่จริง การเรียนการสอน รวมทั้งพูดคุยเรื่องแนวคิดการจัดการศึกษา ตลอดจนวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นต่างๆ สามารถโทรติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 095-193-2615 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น. (เวลาเยี่ยมชม 9.00 น. – 16.00 น.)

แจ้งความจำนงเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ : admission
 

Gallery