โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด
โรงเรียนนานาชาติ

Beaconhouse Yamsaard International School
โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด

166/1 พัฒนาการ ซอย 78 ประเวศ, กรุงเทพมหานคร, 10250

About us

Beaconhouse Yamsaard International School โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ย่าน พัฒนาการ ดำเนินการสอนสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 - 11 ปี ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ หลักสูตร ที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ค่าเทอม อยู่ที่ 100,000 - 200,000 บาท ต่อปี

Beaconhouse Yamsaard International School โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด โรงเรียนนานาชาติที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ เล่น ใช้ชีวิต และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและเพื่อนๆ โดยที่นี่เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 เดือน เป็นต้นไป

โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มุ่งเน้นการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของเหล่านักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเพื่อคนพบความเป็นตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุด และมีความสุขในทุกๆ วัน
 
Cropped 2020 2 16 9 53 41

หลักสูตรการเรียนรู้ที่ Beaconhouse Yamsaard International School


ที่ โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เราเชื่อว่าเด็กๆ ควรได้รับหลักสูตรที่สมดุล ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความเข้าใจในทุกวิชาอย่างลึกซึ้ง และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน หลักสูตรของเราถูกสร้างและออกแบบ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, การค้นพบ และการแสดงออก
 รายวิชาที่เปิดสอนที่ Beaconhouse Yamsaard International School 
● ภาษาอังกฤษ
● สังคมศึกษา
● ศิลปะ
● ว่ายน้ำ
● สังคมโลก
● คณิตศาสตร์
● สุขศึกษา
● ดนตรี
● ภาษาไทย 
(โดยครูชาวไทย)
● วิทยาศาสตร์
● เทคโนโลยีสารสนเทศ

● พลศึกษา
● ภาษาจีน 
 (โดยครูชาวจีน)

ซึ่งในแต่ละวิชานั้นจะดำเนินการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด (ยกเว้นในรายวิชาภาษาไทยและภาษาจีน)
Cropped 2020 2 16 9 54 1
Cropped 2020 2 16 9 54 22
Cropped 2020 2 16 9 54 35
 Early years 

Beaconhouse Yamsaard International School ใช้การเรียนรู้หลักสี่ขั้นตอน โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้ผสมผสานกับการเล่น นักเรียนของที่นี่จะได้เริ่มต้นการเรียนสิ่งใหม่ๆ ด้วยออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้สัมผัสของจริง สถานที่จริง นำมาสู่การตั้งคำถาม ค้นหาสิ่งใหม่ๆ รอบตัว

การสอนของคุณครูที่จะเน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมถึงการใช้บทบาทสมมติในการแสดงออกถึงขั้นตอนต่างๆ ให้นักเรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจน

 Primary 

เป็นการเรียนรู้แบบเข้าไปสำรวจสถานการณ์จริง ควบคู่กับการตั้งคำถาม โดยการถามนำทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงให้นักเรียนได้พัฒนาความเข้าใจในสถานการณ์จริงแต่ละสถานการณ์ ต่อมาจะเป็นการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทำโครงงาน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การหาวิธีแก้ไขสำหรับปัญหาต่างๆ โดยการใช้ทักษะความรู้ที่ได้รับมาตลอดทั้งหัวข้อการเรียน
Cropped 2020 2 16 9 54 53
 คุณครูที่ โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด 

คุณครูของ Beaconhouse Yamsaard International School มีคติในการทำงานที่ว่า “kindness makes the world go around.” หรือ "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" ทำให้บรรยากาศการเรียนของที่นี่นั้นเต็มไปด้วยความสุข รายล้อมไปด้วยคุณครูที่ใจดี นักเรียนทุกๆ คนสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความรักและความหวังดีที่ปกคลุมอยู่รอบๆ โรงเรียน
Cropped 2020 2 18 14 58 16