อาชีวศึกษา

นวดแผนไทยและสปา สาเกตนคร

259 หมู่ที่ 9 ถนนปัทมานนท์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000, 45000