อาชีวศึกษา

ขนมอบนานาชาติ

920-922 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900, 10900