อาชีวศึกษา

มหรรณพิมพ์ดีด

195 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200, 10200