อาชีวศึกษา

สากลศาสตร์คอมพิวเตอร์

1759 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700, 10700