อาชีวศึกษา

เภสัชกรรมแผนโบราณ

ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด