อาชีวศึกษา

ปิ่นเพชรธุรกิจ

1717/31 ถนนปินเกล้า-นครชัยศรี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700, 10700