จิตวิทยา ศาสตร์ที่ว่าด้วย การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ คณะจิตวิทยา จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อนำเอาความรู้ประยุกต์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมในครอบครัว, ระบบการศึกษา รวมถึงการช่วยรักษาและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

เรามาดูกันว่า การศึกษาจิตวิทยา คืออะไร ต้องเรียนคณะไหน มีมหาวิทยาลัยใดที่สอนบ้าง และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

สาขาต่างๆ ของ จิตวิทยา

จิตวิทยาทั่วไป : ศึกษากฎเกณฑ์เบื้องต้นของพฤติกรรม ว่าด้วยหลักการทั่วไปทางจิตวิทยา

จิตวิทยาการศึกษา : ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ โดยนำหลักทางจิตวิทยามาใช้

จิตวิทยาคลินิก : เป็นการศึกษาจิตวิทยาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค และการให้บริการบำบัดรักษาคนที่มีปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม, การติดยาเสพติด เป็นต้น

จิตวิทยาอุตสาหกรรม : ค้นหาวิธีการและหลักการของจิตวิทยาที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจต่างๆ ตลอดจนศึกษาผลของสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานด้วย

จิตวิทยาพัฒนาการ : ศึกษาพัฒนาการด้านต่างๆ ของมนุษย์ เน้นทำความเข้าใจการพัฒนาการด้านร่างกาย, สติปัญญา, อารมณ์ และสังคม

จิตวิทยาสังคม : สาขานี้จะที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลกระทบกับสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

จิตวิทยาการทดลอง : ศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์โดยเน้นใช้วิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือเป็นกระบวนการทดลองในลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุและผลของพฤติกรรมมากขึ้น

จิตวิทยาการปรึกษา : ศึกษาเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มุ่งให้ผู้ที่มีปัญหาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตนอย่างลึกซึ้ง และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

จิตวิทยาการแนะแนว : คล้ายกับสาขาจิตวิทยาการปรึกษา แต่จะศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเชิงแนะแนวการศึกษา เช่น การแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน การความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ส่วนใหญ่สาขานี้จะซ่อนอยู่ในคณะศึกษาศาตร์เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูหรืออาจารย์

คณะจิตวิทยา คืออะไร ต้องเรียนที่ไหน จบมาแล้วทำงานอะไร

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน จิตวิทยา ระดับปริญญาตรี

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก, สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ, สาขาจิตวิทยาชุมชน, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร : คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยพายัพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ, วิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว, วิชาเอกจิตวิทยาสังคม
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ : คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลีนิค, สาขาจิตวิทยาการการปรึกษา, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา, วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

คณะจิตวิทยา คืออะไร ต้องเรียนที่ไหน จบมาแล้วทำงานอะไร

สายอาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ จิตวิทยา

สายอาชีพโดยตรง

 • นักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลต่างๆ
 • ผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจสอบอาการทางจิต
 • อาจารย์ประจำในโรงเรียนต่างๆ
 • นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในบริษัททั้งรัฐบาลและเอกชน
 • งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาบำบัด นักกระตุ้นพัฒนาการ

สายอาชีพที่นำความรู้หลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้

 • นักสื่อสาร
 • นักการตลาด
 • นักประชาสัมพันธ์